Praca biblioteki od 1 września 2020 roku w związku z pandemią COVID-19

Procedura działalności biblioteki Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie w okresie pandemii COVID-19.

Podstawa prawna:

 1. Art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
 2. Art. 3 ust. c pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 871).
 3. Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące organizacji pracy wszystkich typów bibliotek, również bibliotek szkolnych w zakresie ich dotyczącym (źródło: https://www.bn.org.pl/).
 4. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. (źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki/, https://gis.gov.pl/).

Środki bezpieczeństwa

 1. W bibliotece mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Przed wejściem do biblioteki każda osoba musi zdezynfekować ręce.
 3. W kontakcie z czytelnikami, innymi osobami lub zwróconymi książkami bibliotekarz wykonuje czynności w zabezpieczeniu w środki ochrony osobistej (ochrona ust i nosa oraz rękawiczki ochronne) przygotowane przez szkołę.
 4. W miejscu kontaktu czytelnika z bibliotekarzem (np. na ladzie bibliotecznej) zostaje zamontowana przesłona ochronna.
 5. Należy ograniczyć limit użytkowników biblioteki w związku z wymogiem zachowania bezpiecznej odległości (rekomendowane minimum 1,5 m).
 6. Przed wejściem do biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły należy umieścić informacje o nowych zasadach pracy biblioteki.
 7. Godziny otwarcia biblioteki dla czytelników powinny być ograniczone w związku ze stosowaniem reżimu sanitarnego (dezynfekcja, wietrzenie, kwarantanna).
 8. Pomieszczenia biblioteki powinny być regularnie wietrzone oraz dezynfekowane (szczególnie: klamki drzwi, blaty, oparcia krzeseł itp.) przez bibliotekarza lub wyznaczonego pracownika szkoły.
 9. Należy wprowadzić brak dostępu do księgozbioru podręcznego, czytelni, stanowisk komputerowych, czasopism, usług ksero lub miejsc odpoczynku w bibliotece.
 10. Wszystkie zwrócone przez czytelników materiały biblioteczne muszą być poddane kwarantannie.
 11. Kwarantanna dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach powinna wynosić: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) – do 72 godzin (trzy doby), tektura i papier – do 24 godzin.
 12. Bibliotekarz zobowiązany jest przygotować miejsca składowania oddawanych książek oznaczone datą, kiedy zostały przyjęte na kwarantannę.
 13. Książek zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 14. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami lub biblioteką konieczne jest zachowanie kwarantanny zbiorów i osób przez 14 dni.

Zasady pracy biblioteki szkolnej CKS

 1. Biblioteka jest dostępna wyłącznie dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
 2. Praca biblioteki ograniczona jest do wypożyczania oraz przyjmowania zwrotów lektur szkolnych i podręczników dla uczniów oraz materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.
 3. W wyjątkowych sytuacjach związanych z potrzebą wypożyczenia innej książki niż wymienione powyżej, czytelnik zobowiązany jest do wysłania dzień wcześniej zamówienia na adres: biblioteka.cks@gmail.com.
 4. Godziny pracy biblioteki udostępnione są na stronie internetowej szkoły i drzwiach wejściowych do wypożyczalni i czytelni. W przypadku zwiększenia zagrożenia epidemicznego (zdalne lub hybrydowe nauczanie) biblioteka będzie otwarta dla czytelników we wtorek i czwartek w godz. 10:00-13:00.
 5. W czasie nauczania zdalnego lub hybrydowego – poza wyznaczonymi terminami otwarcia biblioteki dla czytelników – książki można zwrócić do specjalnie przygotowanego kartonu w portierni przy wejściu głównym w godzinach pracy szkoły. Nie dotyczy darmowych podręczników!
 6. Wprowadza się brak dostępu do księgozbioru podręcznego, czytelni, stanowisk komputerowych, czasopism, usług ksero lub miejsc odpoczynku w bibliotece.
 7. Przed wejściem do biblioteki każdy czytelnik musi zdezynfekować ręce.
 8. Poleca się czytelnikom przebywanie w bibliotece w maseczkach i rękawiczkach ochronnych.
 9. W bibliotece może przebywać tylko 1 czytelnik.
 10. Zwracane książki należy odłożyć w wyznaczonym miejscu w bibliotece – wszystkie zostaną poddane kwarantannie.
 11. Do biblioteki należy zwrócić wszystkie posiadane książki i podręczniki z pieczątką biblioteki CKS.
 12. Egzemplarzy książek zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 13. W przypadku sytuacji problemowych należy skontaktować się z wychowawcą lub z bibliotekarzem poprzez e-mail: biblioteka.cks@gmail.com lub e-dziennik.
 14. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki należy odkupić i dostarczyć do biblioteki (lub wychowawcy) taki sam tytuł. Książki odkupione w zamian muszą mieć w środku kartkę z danymi czytelnika (imię, nazwisko, klasa). W przypadku darmowych podręczników – informacja poniżej.

Zasady wypożyczania darmowych podręczników

 1. Darmowe podręczniki i ćwiczenia przygotowują do wypożyczenia wychowawcy we współpracy z nauczycielem-bibliotekarzem.
 2. Wychowawcy skutecznie zapoznają rodziców oraz uczniów z regulaminem wypożyczenia darmowych podręczników i ćwiczeń w okresie pandemii COVID-19 przygotowanym przez nauczyciela-bibliotekarza.
 3. Rodzice potwierdzają pisemnie lub zdalnie zapoznanie się z regulaminem. Potwierdzenia przechowuje wychowawca klasy.
 4. Ćwiczenia wydawane są uczniom na własność. Podręczniki muszą być bezwzględnie zwrócone.
 5. Wydawanie ćwiczeń i podręczników uczniom odbywa się na początku roku szkolnego w bibliotece według harmonogramu ustalonego z wychowawcą i bibliotekarzem. Uczniom klas 1-3 SP książki przekazują wychowawcy.
 6. W czasie wydawania ćwiczeń i podręczników uczniowie muszą zachować dystans.
 7. W bibliotece może przebywać tylko 1 uczeń.
 8. Wszystkie wypożyczone ćwiczenia i podręczniki uczniowie podpisują w wyznaczonym miejscu. W klasach 1-3 SP książki podpisują wychowawcy.

Zasady zwrotu darmowych podręczników

 1. Za odbiór darmowych podręczników odpowiadają wychowawcy klas.
 2. Uczniowie zwracają wyłącznie podręczniki (oznaczone pieczątką biblioteki CKS). Ćwiczenia są ich własnością.
 3. Wychowawcy klas w porozumieniu z uczniami, rodzicami i dyrekcją szkoły wyznaczą terminy i formę odbioru darmowych książek od uczniów lub rodziców – maksymalnie do 18.06.2021 r. z uwzględnieniem godzin pracy szkoły oraz terminów egzaminów.
 4. W porozumieniu z bibliotekarzem wychowawcy wyznaczą miejsce odbioru podręczników (np. sala lekcyjna, czytelnia itp.). Będzie to jednocześnie miejsce kwarantanny zwróconych książek. Po kwarantannie podręczniki zostaną przeniesione do biblioteki i rozliczone z kont czytelników.
 5. Wychowawcy klas o ustalonym czasie, miejscu i zasadach zwrotów podręczników informują skutecznie rodziców i uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innych kanałów. Do informacji musi być dołączone przygotowane przez bibliotekarza zestawienie z ilością i tytułami podręczników do zwrotu w danej klasie.
 6. Uczniowie muszą zwrócić wszystkie posiadane podręczniki z pieczątką biblioteki.
 7. Uczniowie muszą przygotować podręczniki do zwrotu na podstawie zestawienia przesłanego przez wychowawcę:
  • sprawdzić ilość,
  • podpisać podręczniki w wyznaczonych miejscach (jeśli nie zrobili tego wcześniej),
  • zdjąć okładki (jeśli są przyklejone – zostawić),
  • usunąć wszystkie podkreślenia, notatki, zakładki,
  • naprawić wszelkie uszkodzenia,
  • pilnie odkupić podręcznik lub lekturę (patrz pkt. 8) w przypadku zagubienia lub znacznych uszkodzeń (zalanie, rozerwanie itp.).
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika:
  • uczniowie klas 2 – przynoszą w zamian lekturę szkolną (w środku kartka z imieniem i nazwiskiem + nagłówek „Lektura za zgubiony/zniszczony podręcznik“).
  • uczniowie klas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – przynoszą w zamian nowy podręcznik odkupiony we własnym zakresie (w środku kartka z imieniem i nazwiskiem + nagłówek „Podręcznik w zamian za zgubiony/zniszczony“).
 9. Nie ma możliwości wpłaty równowartości zagubionego/zniszczonego podręcznika.
 10. Oceny stanu technicznego zwróconych podręczników dokonuje wychowawca. W przypadku zniszczeń/braków wypełnia Załącznik nr 1 i przekazuje bibliotekarzowi.
 11. W przypadku stwierdzenia braków lub innych sytuacji problemowych – po zakończeniu kwarantanny i rozliczeniu kont czytelników w systemie MOL – bibliotekarz ma prawo w porozumieniu z wychowawcą i dyrekcją szkoły wystawić wezwanie do odkupienia podręcznika (zgodnie z regulaminem). Niewywiązanie się z obowiązku zwrotu darmowych podręczników skutkuje brakiem możliwości wypożyczenia książek w kolejnym roku szkolnym. Dla absolwentów szkoły rozliczenie się z biblioteką jest warunkiem otrzymania dokumentacji.
 12. W czasie przyjmowania zwrotów wychowawcy, uczniowie i rodzice powinni zachować reżim sanitarny.
 13. W przypadku sytuacji problemowych można skontaktować się z bibliotekarzem poprzez e-mail: biblioteka.cks@gmail.com lub e-dziennik.

Postanowienia końcowe

 1. Zasady zwrotu książek i podręczników ustala z dyrektorem szkoły nauczyciel-bibliotekarz.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły, rodzice oraz opiekunowie dzieci.
 3. O nowych zasadach pracy biblioteki nauczyciel-bibliotekarz informuje czytelników poprzez plakaty wywieszone w widocznym miejscu, informację na stronie internetowej szkoły oraz za pośrednictwem wychowawców klas.
 4. Wychowawcy klas powiadamiają bezpośrednio i skutecznie rodziców oraz uczniów poprzez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach i zasadach wypożyczania i zwrotów książek, lektur oraz podręczników.

Szczecin, 1 września 2020 roku

Sporządziła:
Elżbieta Rudzka

Zatwierdził:
Maciej Parobczy, dyrektor CKS Szczecin

Udostępnij wpis