Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Drodzy Rodzice Przedszkola Szmaragdowego!

Dla przypomnienia uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.), rodzice dzieci przyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/w tym oddziale przedszkolnym w szkole, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z powyższym zgodnie z zarządzeniem Nr 48/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2022 r. nabór rozpoczyna się w dniu 1 marca 2022 r., natomiast rodzice dzieci uczęszczających składają deklaracje poprzez wrzucenie do urny od dnia 22 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. Prosimy o zachowanie tych terminów.

Deklaracje powinny zawierać podpisy obojga rodziców.

Przedszkole Szmaragdowe
Sekretariat

Deklaracja jest również dostępna w wersji papierowej przy wejściu do przedszkola.

Klauzula informacyjna RODO 2022-2023

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm. (dalej: RODO).

Informujemy, że:

 1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są przedszkola/szkoły wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata we wniosku (dane kontaktowe do każdej z placówek znajdują się w Informatorze).
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych u każdego Administratora – w każdej placówce – możliwy jest przy użyciu danych kontaktowych placówki; należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu rekrutacji, w szczególności informacji o ofercie placówki, statusie wniosku, punktacji, kryteriach i wynikach rekrutacji.
 3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 130 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 149 i art. 150 ustawy Prawo oświatowe, który określa treść wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły oraz wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art. 127 ust. 1, 4 i 14, który określa sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art. 160 ustawy Prawo oświatowe, który określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.
 4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający i obsługujący system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący w zakresie zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe.
 7. Rodzicom lub opiekunom prawnym w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa, a ich realizacja musi być zgodna z RODO:
  1. prawo dostępu do danych;
  2. prawo do sprostowania danych, przy uwzględnieniu celu przetwarzania;
  3. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli stwierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.
 9. Podanie danych zawartych we wniosku i dołączonych dokumentach jest warunkiem umożliwiającym udział w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/szkoły oraz umożliwiającym korzystanie z uprawnień wynikających z kryteriów rekrutacji, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji do przedszkola/szkoły, natomiast podanie danych (w tym dołączenie stosownych dokumentów) potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.
Udostępnij wpis