Instrukcja organizacji egzaminu maturalnego

 • Na egzamin przychodzą tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 • Na egzamin nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 • Rodzic, czy też prawny opiekun, nie może przebywać ze zdającym na terenie szkoły (także na boisku szkolnym).

Zbiórka zdających o godz. 8:00 przed wejściem do szkoły. Obowiązuje strój galowy oraz płaskie obuwie niezakłócające przebiegu egzaminu.

Egzamin z j. polskiego PP, matematyki PP i języka angielskiego PP i PR odbędzie się na sali gimnastycznej, pozostałe w sali 218 lub 214.

Zdający powinni mieć zakryte usta i nos (wymóg maseczek), powinni zachować odległość między sobą – nie mniej niż 1,5 metra. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły do 27 kwietnia 2021. Stosowne formularze można znaleźć na stronie CKE, OKE.

Zdający, który choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie powinien o tym fakcie powiadomić dyrektora szkoły, aby nie interpretować takich objawów jako objawy COVID-19.

Każdy ze zdających w czasie sprawdzania obecności będzie wskazywał wybrany numerek, który będzie jego miejscem w sali. Podczas wpuszczania do szkoły członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o okazanie dowodu osobistego oraz o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości. Zdający potwierdza swoją obecność podpisując się na wykazie, korzystając z własnego długopisu.

Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły rzeczy nieujętych w procedurach egzaminacyjnych (np. książek, telefonów komórkowych, maskotek).

Każdy zdający będzie miał zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić swoje rzeczy osobiste, będzie to szatnia znajdująca się w holu głównym szkoły. Każdy będzie mógł zostawić swoje rzeczy na wyznaczonym wieszaku (szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy).

Na egzamin zdający może przynieść własną butelkę z wodą do 1 litra i postawić ją na podłodze obok stolika.

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos aż do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na jego pytania
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu z czarnym tuszem oraz dodatkowo na matematyce, biologii, geografii i chemii z własnej linijki, kalkulatora, na matematyce także z cyrkla. Nie wolno pożyczać przyborów od innych zdających.

Przebieg egzaminu

 • około godz. 8.30 (13.30) otwarcie pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi w obecności przedstawiciela uczniów i przeniesienie ich do sal
 • godz. 9:00 (14.00) rozdanie zestawów.

Zdający:

 • zapoznaje się z instrukcją na pierwszej stronie
 • sprawdza kompletność zestawu
 • sprawdza poprawność numeru PESEL, kod ucznia i oznaczenie typu arkusza na kodach paskowych, nieprawidłowości zgłasza komisji
 • koduje arkusz i w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego nakleja kody paskowe
 • spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do sali po rozdaniu arkuszy
 • pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu
 • może opuścić salę tylko w szczególnych przypadkach
 • zgłasza zakończenie pracy przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz egzaminacyjny. Przewodniczący lub członek zespołu sprawdza poprawność kodowania.

Przerwanie lub unieważnienie egzaminu

Przewodniczący może przerwać egzamin w przypadku:

 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia
 • wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów/przyborów niedozwolonych
 • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom
 • egzamin może zostać przerwany z przyczyn zdrowotnych lub losowych.

Po egzaminie

Zdający powinni pamiętać o zakazie gromadzenia się i wymogach sanitarnych (nakaz zakrywania nosa i ust), a wrażeniami powinni dzielić się za pośrednictwem komunikatorów i portali społecznościowych.

Wyniki

Wyniki egzaminu – 5 lipca 2021. Zdający mają dostęp do swoich wyników po zalogowaniu w serwisie ZIU za pomocą otrzymanego od szkoły loginu i hasła lub przy użyciu profilu zaufanego.

Załączniki

Poniżej w plikach PDF harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2020/2021 oraz komunikat o przyborach na egzaminie.

Udostępnij wpis