Instrukcja organizacji egzaminu maturalnego 2022

Wytyczne dla maturzystów

Na egzamin przychodzą tylko osoby zdrowe.

Zbiórka zdających:

 • 04–09 maja o godz. 08.00 (13.15)
 • 10–18 maja o godz. 08.15 (13.15) przed wejściem do szkoły.

Obowiązuje strój galowy oraz płaskie obuwie niezakłócające przebiegu egzaminu.

Egzamin z języka polskiego PP, matematyki PP i języka angielskiego PP oraz PR odbędzie się w auli szkolnej, pozostałe w sali 218 lub 214.

Podczas wpuszczania do szkoły członek zespołu nadzorującego poprosi zdającego o okazanie dowodu osobistego. Zdający potwierdza swoją obecność podpisując się na wykazie, korzystając z własnego długopisu.

Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły rzeczy nieujętych w procedurach egzaminacyjnych (np. książek, telefonów komórkowych, maskotek).

Na egzamin zdający może przynieść własną butelkę z wodą do 1 litra i postawić ją na podłodze obok stolika.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu z czarnym tuszem oraz dodatkowo na matematyce, biologii, geografii i chemii z własnej linijki, kalkulatora, na matematyce także z cyrkla. Nie wolno pożyczać przyborów od innych zdających.

Organizacja egzaminu

 • Około godz. 08.30 (13.30) otwarcie pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi w obecności przedstawiciela uczniów i przeniesienie ich do sal
 • godz. 09.00 (14.00) rozdanie zestawów.

Zdający:

 • zapoznaje się z instrukcją na pierwszej stronie
 • sprawdza kompletność zestawu
 • sprawdza poprawność numeru PESEL, kod ucznia i oznaczenie typu arkusza na kodach paskowych, nieprawidłowości zgłasza komisji
 • koduje arkusz i w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego nakleja kody paskowe
 • spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do sali po rozdaniu arkuszy
 • pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu
 • może opuścić salę tylko w szczególnych przypadkach
 • zgłasza zakończenie pracy przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz egzaminacyjny. Przewodniczący lub członek zespołu sprawdza poprawność kodowania.

Przerwanie lub unieważnienie egzaminu

Przewodniczący może przerwać egzamin w przypadku:

 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia
 • wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego  albo materiałów/przyborów niedozwolonych
 • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom
 • egzamin może zostać przerwany z przyczyn zdrowotnych lub losowych.

Wyniki

Wyniki egzaminu – 5 lipca 2022. Zdający mają dostęp do swoich wyników po zalogowaniu w serwisie ZIU za pomocą otrzymanego od szkoły macierzystej loginu i hasła lub przy użyciu profilu zaufanego.

Harmonogram egzaminu maturalnego

Komunikat o przyborach

Udostępnij wpis