Harmonogram czynności kandydata związany z przyjęciem do klasy pierwszej LOzOS

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

DataCzynność
Od 09.05.2022 do 31.05.2022, do godz. 15.00Składanie wniosków przez system informatyczny „Nabór 2022”: www.nabor.pcss.pl/szczecin, podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych wraz z niezbędną dokumentacją:
– orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu lub ksero aktualnej karty sportowca,
– pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego (druk do pobrania).

Próby sprawności fizycznej

I termin

DataDyscyplina i miejsce
07.06.2022, godz. 15.30Piłka ręczna dziewcząt i chłopców – hala sportowa CKS.
07.06.2022, godz. 17.00Piłka nożna chłopców – boisko przy ul. Pomarańczowej.
03.06.2022, godz. 15.30Pływanie dziewcząt i chłopców – basen CKS.
08.06.2022, godz. 13.00Piłka siatkowa chłopców – hala sportowa CKS.
09.06.2022, godz. 16.30Kajakarstwo dziewcząt i chłopców – przystań KS Wiskord w Żydowcach przy ul. Traktorowej 1.

II termin

Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie.

DataDyscyplina i miejsce
21.06.2022, godz. 15.30Piłka ręczna dziewcząt i chłopców – hala sportowa CKS.
05.07.2022, godz. 14.30Piłka nożna chłopców – Orlik CKS.
20.06.2022, godz. 15.30Pływanie dziewcząt i chłopców – basen CKS.
22.06.2022, godz. 13.00Piłka siatkowa chłopców – hala sportowa CKS.
30.06.2022, godz. 16.30Kajakarstwo dziewcząt i chłopców – przystań KS Wiskord w Żydowcach przy ul. Traktorowej 1.

Informacja o wynikach prób

DataCzynność
Do 17.06.2022 (z I terminu)
Do 08.07.2022 (z II terminu)
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o wynikach sprawdzianu ze sprawności fizycznej.

Uzupełnienie wniosku oraz możliwość dokonania zmiany wybranych szkół

DataCzynność
Od 24.06.2022 do 12.07.2022, do godz. 15.00
Uzupełnienie elektronicznie wniosku o skan lub zdjęcie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Możliwość zmiany wybranych szkół i oddziałów.

Ogłoszenie wyników naboru

DataCzynność
19.07.2022, godz. 12.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych. Wyniki dostępne również po zalogowaniu się na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin.

Potwierdzenie woli przyjęcia

DataCzynność
Od 19.07.2022 do 22.07.2022, do godz. 15.00Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę podjęcia nauki w formie przedłożenia kompletu oryginałów dokumentów, które zostały złożone elektronicznie oraz:
– karty zdrowia ucznia,
– 2 zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie,
a w szczególności:
– świadectwa ukończenia szkoły,
– zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
25.07.2022, godz. 12.00Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Do 28.07.2022Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Ochrona danych osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji.

Do pobrania

Udostępnij wpis