Harmonogram rekrutacji do LOzOS

Rodzaj czynnościTermin rekrutacyjnyCzynności
Złożenie wniosku17.05.2021 r. – 31.05.2021 r. do godz. 15:00Składanie wniosków wypełnionych na stronie Naboru www.nabor.pcss.pl/szczecin, wraz z niezbędną dokumentacją:
– orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu lub ksero aktualnej karty sportowca
– pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego (druk do pobrania).
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej07.06.2021 r. – 05.07.2021 r.Szczegóły w harmonogramie prób sprawności fizycznej.
Lista kandydatów – pozytywne wyniki prób sprawności fizycznejdo 17.06.2021 r. (I termin)
do 09.07.2021 r. (II termin)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.
Uzupełnienie dokumentacji25.06.2021 r. – 14.07.2021 r. do godz. 15:00Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 
Zmiana szkoły25.06.2021 r. – 14.07.2021 r. do godz. 15:00Możliwość dokonania zmiany wybranych szkół.  
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych22.07.2021 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  
Potwierdzenie woli przyjęcia23.07.2021 r. – 30.07.2021 r.   godz.15:00Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę podjęcia nauki w formie przedłożenia:
– karty zdrowia ucznia,
– 2 zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie
oraz oryginału:
– świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu końcowego, ale tylko w przypadku złożenia kopii tych dokumentów we wcześniejszym terminie.  
Lista przyjętych i nieprzyjętych02.08.2021 r. do godz. 14:00  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Odwołaniado 05.08.2021 r.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
 do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, zgodnie z § 11a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Udostępnij wpis