Rekrutacja uzupełniająca do LOzOS

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Rodzaj czynnościTermin rekrutacyjnyCzynności
Złożenie wniosku03.08.2021 r. – 06.08.2021 r. do godz. 15:00Składanie wniosków wraz z niezbędną dokumentacją:
– orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu lub ksero aktualnej karty sportowca,
– pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego (druk do pobrania),
– kopia świadectwa,
– kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu końcowego.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej10.08.2021 r. godz. 10:00  Przeprowadzenie testów sprawności – Hala CKS.
Lista kandydatów – pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej13.08.2021 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych16.08.2021 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  
Potwierdzenie woli przyjęcia17.08.2021 r. – 20.08.2021 r. do godz.15:00Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę podjęcia nauki w formie przedłożenia:
– karty zdrowia ucznia,
– 2 zdjęć legitymacyjnych podpisanych
na odwrocie,
– oraz oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu końcowego, ale tylko w przypadku złożenia kopii tych dokumentów we wcześniejszym terminie.
Lista przyjętych
i nieprzyjętych
23.08.2021 r. do godz. 14:00  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Odwołaniado 26.08.2021 r.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  
 do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły  Rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przez dyrektora szkoły.

Dodatkowe informacje

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, zgodnie z § 11a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
Udostępnij wpis