Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Kształt Samorządu

 1. Samorząd Szkolny tworzą wybrani uczniowie szkoły.
 2. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
 3. Głównymi organami Samorządu są: Przewodniczący Samorządu, zastępca Przewodniczącego Samorządu oraz członkowie Samorządu.
 4. Ze względu na organizację Centrum Kształcenia Sportowego mamy:
  • Mały Samorząd (klasy 1-3 SSP nr 2)
  • Duży Samorząd (pozostałe klasy SSP nr 2, GMzOS, LOzOS).

Przewodniczący Samorządu

 1. Przewodniczący wybierany jest przez uczniów szkoły podstawowej,gimnazjum, liceum.
 2. Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok.
 3. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
 4. W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca Przewodniczącego Samorządu.
 5. Przewodniczący jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.

Członkowie Samorządu

 1. Samorząd składa się z uczniów klas szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum wybranych spośród całej społeczności uczniowskiej.
 2. Wybory Samorządu są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna Samorządu.
 3. Członkami Samorządu mogą zostać jedynie uczniowie szkoły. W chwili odejścia ze szkoły, uczeń przestaje być członkiem Samorządu.
 4. W przypadku ukończenia szkoły lub uzasadnionej rezygnacji członka Samorządu przed upływem jego kadencji na jego miejsce powołany zostaje uczeń wytypowany przez Samorząd.
 5. Do głosowania upoważnieni są uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.
 6. Członkowie Samorządu są głównym organem wykonawczym Samorządu.
 7. Samorząd podejmuje decyzje większością głosów.

Opiekun Samorządu

 1. Opiekun pełni funkcję doradczą Samorządu.
 2. Opiekun ma prawo uczestniczenia (bez prawa głosu) we wszystkich zebraniach Samorządu.
 3. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Samorządu.
 4. Opiekun Samorządu jest jedyną osobą, która w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu.

Zebrania Samorządu

 1. Zebrania Samorządu odbywają się raz w tygodniu.
 2. Przewodniczący ma prawo (na wniosek własny, Opiekuna, członka Samorządu) do zwoływania specjalnych zebrań Samorządu.
 3. Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania na początku roku szkolnego (ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny, uchwalenie regulaminu).
 4. Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania pod koniec roku szkolnego (podsumowanie pracy, wnioski do dalszej pracy).

Sposób dokumentowania działalności Samorządu

 1. Członkowie Samorządu mają obowiązek przedstawiać Opiekunowi semestralne sprawozdania ze swojej działalności.
 2. Dokumentacja Samorządu prowadzona jest pod nadzorem Opiekuna.

Udostępnij wpis