Deklaracja Dostępności

Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie (CKS) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Sportowego.

Data publikacji strony internetowej: 2008-09-22. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie znajdują się dokumenty bez wyraźnej struktury hierarchicznej, zawierające niepoprawnie przygotowane tabele lub będące skanami,
 • wyłączeniu podlegają multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r.,
 • wyłączeniu podlegają treści od innych podmiotów, które nie zostały przez podmiot publiczny lub dla niego wykonane lub nabyte, albo do których modyfikacji podmiot publiczny nie jest uprawniony,
 • wyłączeniu podlegają treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Gołembska, cks@miasto.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 914 629 290. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub który element chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Centrum Kształcenia Sportowego powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, CKS niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie oraz podaje kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, CKS może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy CKS odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Sportowego zlokalizowane jest w Szczecinie przy ul. Lucjana Rydla 49. Do głównego wejścia prowadzą szerokie na 4 m schody oraz rampa o szerokości 120 cm. Po prawej stronie wiatrołapu znajduje się portiernia. Wszelkie informacje można uzyskać od znajdującego się tam pracownika.

Kompleks budynków szkolnych składa się z pięciu pawilonów o zróżnicowanym przeznaczeniu funkcjonalnym. Budynki szkolne ustawione są w zabudowie zwartej, ale mają mocno rozczłonkowany układ w planie. Poszczególne pawilony w układzie przestrzennym są ze sobą połączone, a struktura układu funkcjonalnego dostosowana jest do głównego wejścia do budynków szkoły. Pawilony wewnątrz mają własne ciągi komunikacji poziomej i pionowej – klatki schodowe – z wyjściami na zewnątrz jako drogami ewakuacji. Główne przeznaczenie poszczególnych pawilonów jest następujące:

 • trzykondygnacyjny pawilon A jest budynkiem dydaktycznym. Na każdym piętrze znajdują się sale lekcyjne z zapleczami oraz pomieszczenia sanitariatów: osobne dla uczniów i nauczycieli. Na każdym piętrze wydzielono dwa osobne sanitariaty przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Korytarze w tym pawilonie mają szerokość od 2 m przy węzłach sanitarnych do 6 m przy salach lekcyjnych. Pawilon ten posiada trzy wydzielone klatki schodowe, dwie dwubiegowe j jedna jednobiegowa o szerokości 3 metrów przystosowana do ewakuacji osób niepełnosprawnych. Wszystkie drzwi do pomieszczeń są szerokości 90 cm, co umożliwia wygodny przejazd wózka.
 • dwukondygnacyjny pawilon B ma strukturę łącznika scalającego poszczególne budynki w jeden układ funkcjonalny szkoły. W tym budynku znajduje się wejście główne do szkoły. Pawilon ten wyposażony jest elementy likwidacji barier architektonicznych, jak: rampę umożliwiającą bezpieczne podejście do wejścia głównego osobom z ograniczeniami ruchowymi i poruszającymi się na wózkach, automatycznie otwierane drzwi wejścia głównego o szerokości 160 cm, windę do transportu osób niepełnosprawnych. Znajdują się w nim pomieszczenia administracyjne, gospodarcze, biblioteka, czytelnia, sala do ćwiczeń sztuk walki, siłownia i sanitariaty. Na każdym piętrze wydzielono dwa osobne sanitariaty przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Korytarze w tym pawilonie mają szerokość od 2 m do 6 m. Wszystkie drzwi do pomieszczeń są szerokości 90 cm, co umożliwia wygodny przejazd wózka.
 • parterowy pawilon C spełnia funkcje dydaktyczne – zlokalizowano w nim przedszkole „Szmaragdowe”. W pawilonie tym znajdują się pomieszczenia administracyjne, sale przedszkolne i szatnie. Pawilon ten wyposażony jest elementy likwidacji barier architektonicznych jak: brak progów, rampę umożliwiającą bezpieczne zejście na podwórko wewnętrzne dla osób z ograniczeniami ruchowymi i poruszającymi się na wózkach. Każda sala przedszkolna posiada osobne wyjście na podwórko, swój indywidualny węzeł sanitarny. Korytarze mają szerokość od 2 m do 3 m. Wszystkie drzwi do pomieszczeń są szerokości 90 cm, co umożliwia wygodny przejazd wózka.
 • dwukondygnacyjny pawilon D pełni funkcje techniczno-gospodarcze szkoły. Na parterze znajdują się pomieszczenia kuchni szkolnej oraz stołówki. Stołówka posiada posiada dwa wejścia dwuskrzydłowe o szerokości 160 cm każde, co umożliwia wygodny przejazd wózka. Na pierwszym piętrze aula szkolna oraz pokoje szkolnego internatu. Internat bezpośredni połączony jest z pawilonem B. Kuchnia szkolna posiada osobne wejście od strony rampy załadowczej. Również internat szkolny posiada osobne wejście. Wejścia nie mają udogodnień dla osób niepełnosprawnych, lecz osoby z ograniczeniami ruchowymi mogą do internatu dostać się wjeżdżając windą dla osób niepełnosprawnych w budynku B. Aula szkolna dla 192 osób, posiada dwa wejścia dwuskrzydłowe o szerokości 160 cm każde, co umożliwia wygodny przejazd wózka. Na każdej kondygnacji znajdują się węzły sanitarne. Węzły sanitarne w tym budynku nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • pawilon E pełni funkcje obiektu sportowego. Znajdują się w nim: w podpiwniczeniu stacja uzdatniania wody basenowej, podbasenie oraz sale z trenażerami i węzły sanitarne. Na poziomie parteru znajdują się: sala gimnastyczna z natryskami i węzłem sanitarnym, basen z natryskami i węzłem sanitarnym, pokój trenerów natryskami i węzłem sanitarnym, pomieszczenia odnowy biologicznej z natryskami i węzłem sanitarnym. Zarówno sala gimnastyczna jak i basen posiadają osobne węzły sanitarne przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pawilon ten wyposażony jest elementy likwidacji barier architektonicznych jak: brak progów, wszystkie drzwi do pomieszczeń są szerokości 90 cm, co umożliwia wygodny przejazd wózka. Basen wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych, którą można wjechać na galerię widokową, ruchome dno, wannę jacuzzi. Do wanny wejście jest po kilku stopniach. Zamontowano przy nich poręcz ułatwiającą wchodzenie.

Klawisze przywołań w windach posiadają oznaczenia w alfabecie Braille’a.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Szkoła nie posiada wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wejścia na teren szkoły z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Główne wejście do budynku CKS (pawilon B).
Wejście do budynku Przedszkola Szmaragdowego (pawilon C).

Dodatkowe informacje

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.

Z prawej strony znajdują się przyciski ułatwień dostępu:

 • przycisk oznaczony kółkiem podzielonym na połowy w kontrastowych kolorach, umożliwiający wybór alternatywnego schematu kolorystycznego,
 • przycisk oznaczony małą i dużą literą T, umożliwiający powiększenie czcionek i powrót do ich oryginalnej wielkości.

Przyciski te nie działają, jeżeli użytkownik korzysta z programu, który ma wyłączoną obsługę JavaScriptu. Jeśli użytkownik blokuje cookies, wybrane ustawienie zadziała tylko na bieżącej stronie.

Aktualnie trwają prace nad konwersją plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo. Skany użytkownik może odczytać przy pomocy oprogramowania OCR.

Udostępnij wpis