Dyżur wakacyjny 2022

Informacja dla Rodziców z terminem i wytycznymi od Pani Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin

Szczecin 23.11.2021 r.

Dotyczy: dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Rodzice,

czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w zwiazku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nadal wymusza dokonywanie zmian w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych.

Aby w sposób maksymalny zabezpieczyć zdrowie dzieci., rodziców i pracowników przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz aby ograniczyć przemieszczanie się dzieci pomiędzy przedszkolami, dyżury wakacyjne odbywać się będą kolejny rok wyłącznie w placówkach macierzystych.

Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w czasie wakacji będziecie Państwo mogli zgłosić bezpośrednio w swoim przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole.

Zasady składania zgłoszeń:

 • do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki
 • wypełniony druk zgłoszenia rodzic składa w placówce macierzystej, koniecznie powinien podać, w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce z określeniem liczby godzin pobytu. Kolejność składania zgłoszeń nie jest brana pod uwagę
 • obowiązkiem rodzica jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o zatrudnieniu. Zaświadczenie musi zawierać informację, że rodzic nie przebywa na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim ani wychowawczym. Dyrektor ma prawo zweryfikować podane w zaświadczeniu informacje
 • dyrektor informuje rodziców o przyjęciu na dyżur poprzez zamieszczenie listy dzieci w placówce w widocznym miejscu oraz zamieszcza listy na stronie internetowej placówki
 • rodzic ma obowiązek poinformowania dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca najpóźniej do 10.06.2022 r.
 • dziecko może korzystać z dyżuru przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie
 • o organizacji pracy w okresie dyżuru decyduje dyrektor
 • rodzic nie może odwołać się od decyzji dyrektora w zwiazku z nieprzyjęciem dziecka na dyżur.

Okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 27 czerwca do 19 sierpnia.

22 sierpnia do 31 sierpnia — przygotowanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

01 września 2022 — rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

Terminy:

 • Składanie zgłoszeń na dyżur w terminie od 01.12.2021 do 10.12.2021 r.
 • Weryfikacja zgłoszeń w terminie od 13.12.2021 do 24.12.2021 r.
 • Podanie do wiadomości zakwalifikowanych dzieci w dniu 27.12.2021 r.

Dyrektor Wydziału
Lidia Rogaś

Druk zgłoszenia na dyżur wakacyjny

Udostępnij wpis