Pismo dyrektora Wydziału Oświaty

Szanowni Rodzice,

Przedszkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Organizacja dyżuru wakacyjnego

 • Z dyżurów będą mogły skorzystać dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą prowadziły opiekę dla dzieci z placówek macierzystych.
 • We wszystkich przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych będą obowiązywały te same zasady i terminy zapisów.
 • Dziecko będzie mogło skorzystać z dyżuru łącznie przez okres 5 tygodni.
 • W indywidualnych, trudnych i wyjątkowych sytuacjach rodziny, dyrektor podejmuje decyzję w sprawie wydłużenia dyżuru wakacyjnego dla konkretnego dziecka według kryteriów ustalonych w porozumieniu z Radą Rodziców.
 • Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na okres wakacyjny jest „karta zgłoszenia”, którą wydaje przedszkole macierzyste.
 • Składanie zgłoszeń wraz z załącznikiem dotyczącym udziału w dyżurze wakacyjnym będzie odbywało się w dniach od 19.12.2023 r. do 12.01.2024 r., wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
 • Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny w danym przedszkolu zostanie wywieszona w dniu 19.01.2024 r. o godz. 15.00.
 • Z dyżuru wakacyjnego będą mogły skorzystać jedynie te dzieci, których oboje rodzice/prawni opiekunowie oraz rodzic/opiekun prawny, który samotnie wychowuje dziecko, pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego, bezpłatnego, ojcowskiego.
 • Wraz ze zgłoszeniem o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny oboje rodzice/prawni opiekunowie składają oświadczenie (Załącznik nr 1) o pozostaniu w zatrudnieniu i niekorzystaniu z urlopów przez rodziców/prawnych opiekunów w okresie, kiedy dziecko zapisane będzie na dyżur, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur.
 • Brak zgłoszenia nieobecności dziecka w pierwszym dniu dyżuru wakacyjnego spowoduje skreślenie dziecka z listy przyjętych na dyżur.

Terminy

 • Od 19.12.2023 r. do 12.01.2024 r. – składanie przez rodziców karty zgłoszenia wraz z załącznikiem na dyżur wakacyjny
 • 19.01.2024 r. – podanie przez Dyrektorów do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny
 • Od dnia 24 czerwca 2024 r. do dnia 23 sierpnia 2024 r. – dyżur wakacyjny (5 tygodni do wyboru Rodziców)
 • Od dnia 26 sierpnia 2024 r. do dnia 30 sierpnia 2024 r.przerwa – obowiązująca we wszystkich placówkach, przeznaczona na przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego
 • 02 września 2024 r. – rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025

Dyrektor Wydziału
Iwona Potrykus

Do pobrania

Udostępnij wpis