Regulamin pływalni CKS

Szanowni Goście!

Korzystając z obiektów pływackich jesteście zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

Regulamin pływalni Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie

§1 Informacje ogólne

 1. Pływalnia jest obiektem Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie ul. Rydla 49. Pływalnia podlega stałemu monitoringowi CCTV.
 2. W skład pływalni wchodzi: główna niecka o wymiarach 25 m x 13,5 m oraz wanna jacuzzi. Główna niecka ma możliwość regulowania głębokości na trzech torach: 1, 2 i 3.
 3. Jednocześnie na terenie pływalni przebywać może 60 osób.
 4. Pływalnia CKS czynna jest w godzinach: 7:00 – 22:00, przy czym sprzedaż biletów prowadzona jest do godziny 21:00. Aktualny rozkład zajęć prowadzonych na pływalni podany jest do publicznej wiadomości w kasie obiektu i na stronie internetowej CKS (cks.szczecin.pl).
 5. Korzystający z pływalni muszą opuścić jej teren do godziny 22:20.
 6. Czas korzystania z obiektu może ulec zmianie (zawody sportowe, awaria, zagrożenia lub inne).
 7. Widownia przy pływalni udostępniana jest wyłącznie podczas zawodów sportowych. Dopuszcza się możliwość korzystania z widowni przez grupy zorganizowane (nauki pływania). Warunkiem jest zgłoszenie przed rozpoczęciem zajęć przez instruktora/trenera chęci skorzystania z widowni i pobranie z kasy biletowej klucza do drzwi na antresolę. Po zakończeniu zajęć, instruktor/trener ma obowiązek zdać klucz od antresoli. Za utrzymanie porządku na antresoli odpowiada pobierający klucz.
 8. Z obiektów pływackich korzystać mogą:
  1. klasy i grupy zorganizowane pod kontrolą osób prowadzących zajęcia,
  2. uczestnicy zajęć rekreacyjnych pod nadzorem ratowników na wskazanych torach,
  3. uczestnicy zajęć nauki pływania wyłącznie pod nadzorem instruktorów i na wyznaczonych torach,
  4. na pływalni obowiązuje zasada pływania prawą stroną wzdłuż wyznaczonych torów,
  5. tory pływackie nr 4, 5 i 6 o głębokości 2,20 m, przeznaczone są wyłącznie dla osób umiejących pływać,
  6. dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.

§2 Korzystający z pływalni CKS zobowiązani są do:

 1. Zakupu biletu w kasie, gdzie otrzymują elektroniczny identyfikator służący do pomiaru czasu przebywania na obiekcie i zabezpieczenia szafki ubraniowej. Minimalna opłata pobierana jest za 1 godzinę (60 min.), pobytu na basenie. Za przekroczenie czasu 1 godziny będzie pobierana dopłata proporcjonalna do przekroczonego czasu, rozliczana w momencie opuszczenia obiektu. Zakupiony bilet upoważnia do korzystania z pływalni i jacuzzi. Za zgubienie lub zniszczenie elektronicznego identyfikatora pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł.
 2. Wstępu na pływalnię tylko w stroju kąpielowym, boso lub w obuwiu plażowym.
 3. Zachowania porządku, czystości i spokoju oraz podporządkowania się nakazom ratowników, sprawujących na pływalni ogólny nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i niniejszego regulaminu (reagowanie na sygnały dźwiękowe i alarmowe).
 4. Niezwłocznego zgłaszania dyżurującemu ratownikowi wszelkich skaleczeń, urazów oraz nieprawidłowości.
 5. Pływalnia przystosowana jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają obowiązek korzystania z osobnych szatni, w których są przygotowane wózki basenowe. Niedopuszczalne jest poruszanie się po terenie pływalni prywatnymi wózkami. Korzystanie z wózków basenowych jest obowiązkowe i nieodpłatne.

§3 Na teren pływalni nie będą wpuszczane osoby:

 1. Których zachowanie stanowi zagrożenie dla osób korzystających z pływalni.
 2. W stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych, podobnie działających środków, np. odurzających.
 3. Z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry.
 4. Których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 5. Które nie posiadają biletu upoważniającego do wstępu na teren pływalni.

§4 Zabrania się:

 1. Posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarków, bransoletek, kolczyków itp.).
 2. Bezwzględnego skakania do wody na torach 1, 2 i 3. Dopuszcza się skoki ze słupków startowych na torach 4, 5 i 6 pod nadzorem instruktora lub trenera prowadzącego zajęcia grup zorganizowanych.
 3. Samowolnego wysuwania pomostu oraz ustawiania głębokości torów 1, 2 i 3.
 4. Biegania po pomoście i plaży.
 5. Spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody.
 6. Palenia papierosów, żucia gumy, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 7. Jedzenia na terenie pływalni i w pomieszczeniach przynależnych.
 8. Niszczenia urządzeń i sprzętu pływalni lub zaśmiecania terenu.
 9. Wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi.
 10. Zanieczyszczania wody w basenie.
 11. Wprowadzania rowerów oraz zwierząt.

§5 Odpowiedzialność użytkownika

 1. CKS nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe (sprzęt elektroniczny, biżuterię, pieniądze, karty kredytowe, klucze itp.), pozostawione w szafkach lub na terenie obiektu.
 2. CKS nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 3. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu i nie stosujące się do zaleceń personelu, mogą być niezwłocznie usunięte z terenu obiektu.
 4. Za zniszczone lub zgubione wyposażenie obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości odtworzeniowej przedmiotu szkody.

§6 Zajęcia grup zorganizowanych

 1. Wychowawcy i opiekunowie zorganizowanych grup mają obowiązek zapewnienia właściwej opieki i nadzoru osobom znajdujących się pod ich opieką.
 2. Osoba sprawująca opiekę nad użytkownikami obiektu (np. trener, nauczyciel), zobowiązana jest do sprawdzenia sprawności sprzętu, z którego będą korzystały osoby pozostające pod jego opieką. Osoba sprawująca opiekę ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowników pozostających pod jego nadzorem.
 3. Grupa korzystająca z pływalni nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jednego opiekuna.
 4. Na torach 1, 2 i 3 jednocześnie przebywać może maksymalnie 30 osób.
 5. Do obowiązków osoby prowadzącej lub opiekuna należy:
  1. załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym, pobranie oraz zdanie elektronicznych identyfikatorów dla członków grupy, sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach,
  2. zapoznanie uczestników zajęć z regulaminem pływalni oraz czuwanie nad jego ścisłym przestrzeganiem.
 6. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników.
 7. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nich wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.
Udostępnij wpis