Regulamin hali sportowej CKS

Szanowni Goście!

Korzystając z hali sportowej jesteście zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

Regulamin hali sportowej CKS Rydla 49 w Szczecinie

 1. Hala sportowa jest obiektem Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie ul. Rydla 49. Hala sportowa podlega stałemu monitoringowi CCTV.
 2. Z hali sportowej mogą korzystać:
  1. uczniowie CKS pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego,
  2. grupy zorganizowane (szkoły, kluby sportowe, sekcje sportowe, stowarzyszenia itp.) oraz osoby indywidualne, po uzgodnieniu z kierownikiem obiektów sportowych terminu, warunków korzystania i zakresu odpowiedzialności,
  3. warunkiem korzystania z hali sportowej jest podpisanie umowy najmu hali sportowej. Do zawarcia umowy należy przedłożyć następujące dokumenty:
   • podanie do dyrektora CKS o wynajęcie hali sportowej, z dokładnym określeniem okresu, na jaki ma być zawarta umowa,
   • osoby fizyczne – kopię polisy ubezpieczenia NW uczestników zajęć,
   • dokumenty rejestrowe kontrahenta, tzn. odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie starszy niż 3 miesiące, NIP, REGON, a w przypadku osoby fizycznej odpis (kserokopia dowodu osobistego),
  4. dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na hali sportowej wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 3. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:
  1. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających,
  2. z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 4. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
  1. pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
  2. założenie właściwego obuwia sportowego (czystego, przeznaczonego do użytkowania w hali sportowej i nie pozostawiającego podczas użytkowania zabrudzeń, rys itp.),
  3. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie używania przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu hali,
  4. zdjęcie biżuterii, która w czasie gier zespołowych mogłyby zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu korzystającym z hali sportowej (łańcuszki, kolczyki, bransoletki, zegarki itp.),
  5. utrzymywanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, holach, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych.
 5. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
  1. palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
  2. wnosić opakowań i innych przedmiotów ze szkła,
  3. wnosić i używać sprzętu nie będącego sprzętem sportowym,
  4. używać sprzętu sportowego bez zgody i wiedzy nauczyciela wychowania fizycznego, opiekuna grupy, trenera,
  5. wprowadzać zwierząt,
  6. wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej,
  7. wieszać się na bramkach do piłki ręcznej,
  8. samowolnie przestawiać sprzętu będącego na wyposażeniu hali sportowej.
 6. W czasie zawodów organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu i zapewnić bezpieczeństwo korzystającym z hali sportowej.
 7. Klucze do przebieralni pobiera i zdaje prowadzący zajęcia. Z chwilą rozpoczęcia zajęć szatnie należy zamknąć. Czas korzystania z przebieralni ustala się do 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i do 20 minut po ich zakończeniu.
 8. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali sportowej po każdych zajęciach.
 9. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 10. Kierownictwo obiektów sportowych może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej.
 11. W przypadku przeznaczenia godzin ćwiczebnych na zawody lub imprezy sportowe, organizator zobowiązany jest do każdorazowego uzyskania zgody Dyrektora CKS. Z chwilą jej uzyskania przyjmuje na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, przebieg imprezy/zawodów pod względem sportowym i organizacyjnym. Organizowanie zawodów na hali CKS odbywać się może wyłącznie przy udziale osób porządkowych wyznaczonych przez CKS.
 12. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach, kierownictwo obiektów sportowych nie ponosi odpowiedzialności. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej obowiązane są do podporządkowania się ich nakazom w zakresie funkcjonowania obiektu i regulaminu.
 13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą zmuszone opuścić teren hali sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2011
Dyrektor CK
S

Udostępnij wpis