Regulamin boisk Orlik 2012

Kompleks sportowy „Moje Boisko – Orlik 2012” jest własnością Gminy Miasta Szczecin, oddaną w zarządzanie Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, 70-783 Szczecin, ul. Rydla 49, telefon: 91 4629290.

Wejście na obiekt równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012“

 1. Kompleks sportowy „Moje Boisko – Orlik 2012” obejmuje:
  1. boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy,
  2. boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu.
 2. Obiekt jest oświetlony i ogrodzony.
 3. Boiska są czynne (w trakcie roku szkolnego) w następujących terminach z przeznaczeniem na:
  1. planowe zajęcia szkolne dla uczniów Centrum Kształcenia Sportowego w okresie roku szkolnego:
   • poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:30,
  2. zajęcia sportowe dostępne dla wszystkich z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla grup zorganizowanych:
   • poniedziałek – piątek w godz. 16:30 – 20:30,
   • sobota i niedziela w godz. 10:00 – 20:00,
 4. W miesiącach wakacyjnych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
 5. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zarządzający może zabronić korzystania z obiektu.
 6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska:
  1. rezerwacji stałej lub czasowej lub dokonuje się z tygodniowym wyprzedzeniem,
  2. zapotrzebowanie na korzystanie z obiektu przygotowuje się na piśmie. Formularze dostępne są na stronie cks.szczecin.pl w zakładce „Orlik”,
  3. tylko po spełnieniu założeń zawartych w pkt. 8a, 8b zarządca obiektu ponosi odpowiedzialność za udostępnienie obiektu określonej grupie.
 7. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 8. Opłatę pobiera się od grup zorganizowanych wyłącznie w przypadku wykorzystania z oświetlenia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 9. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem oraz nadzorem pracowników szkoły.
 10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 13c (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie piłkarskie z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. przebywania na terenie obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  2. wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, itp.,
  3. używania butów piłkarskich na metalowych korkach oraz kolców,
  4. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.,
  5. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  6. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  7. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy,
  8. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
  9. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  10. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  11. przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,
  12. wprowadzania zwierząt,
  13. korzystania z boisk bez zgody Animatora Sportu,
  14. przeszkadzania w zajęciach grupom zorganizowanym.
 12. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 10 i 11 korzystania z boisk podejmuje Animator Sportu, który w zależności od sytuacji może:
  1. nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
  2. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
  3. nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.
 13. Gmina Miasto Szczecin, Dyrekcja CKS w Szczecinie oraz Animatorzy Sportu przy CKS nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu, korzystanie z obiektu niezgodnie z Regulaminem i poza godzinami pracy Animatora Sportu, a także za mienie pozostawione na terenie obiektu.
 14. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach (kodeks cywilny i karny).
 15. Zarówno w przypadku grup zorganizowanych jak i niezorganizowanych osoba, która zaobserwuje uszkodzenie obiektu zobowiązana jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Animatorowi Sportu lub innemu pracownikowi szkoły.
 16. Każdorazowo prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, inna osoba) jest zobowiązana powiadomić Animatora Sportu o każdym zaistniałym wypadku lub poważnej kontuzji ćwiczącego ucznia oraz sporządzić protokół powypadkowy.
 17. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu, a w szczególności do uwag Animatora Sportu lub Dyrektora Szkoły. W zależności od sytuacji Animator Sportu, Dyrektor Szkoły lub inna osoba upoważniona może wezwać Policję lub Straż Miejską.
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 maja 2010 r.

Zatwierdził
Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego

Udostępnij wpis