Stypendium socjalne

Wnioski o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego (do odebrania w sekretariacie szkoły) wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć do dnia 15 września 2023 roku w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 600,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

  • uczniom klas zerowych,
  • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Szczecin.
Udostępnij wpis