Przetarg na najem pomieszczeń w CKS w latach 2022-2025

Ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczeń w siedzibie CKS ul. Rydla 49 Szczecin

1. Informacje ogólne

 • Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, ul. Rydla 49 ogłasza przetarg nieograniczony na najem pomieszczeń w siedzibie szkoły.
 • Przetarg ogłoszony został na podstawie § 4 ust. 1 i 2 Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.).

2. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest najem pomieszczeń w latach od 01.01.2022 do 31.12.2025 w wariantach najmu:

Rodzaj pomieszczeniaPowierzchniaMinimalna cena brutto za godzinę zegarowąDostępność godzinowa pomieszczenia (od poniedziałku do niedzieli)
Hala sportowa540,28 m²200,00Poniedziałek od godz. 20.00 do 21.45
Wtorek od godz. 20.00 do 21.45
Środa od godz. 20.00 do 21.45
Czwartek od godz. 20.00 do 21.45
Piątek od godz. 20.00 do 21.45
Sobota od 07.30 do 09.00 i 20.00 do 21.45
Niedziela 07.00 do 21.45
Aula332 m²180,00 250,00 z nagłośnieniem i rzutnikiemW dni powszednie od 17.00 do 21.45
Sobota od godz. 9.00 do 21.45
Niedziela od godz. 9.00  do 21.45
Sala lekcyjna 50 m²40,00Od godz. 17.00 do 21.45
Stołówka (catering zewnętrzny, zebrania pokazy)
Przyjęcia komunijne
323 m²180,00


1200,00
Od poniedziałku do piątku godz. od 15.00 do 21.45
Sobota – niedziela godz. od 9.00 do 21.45
Korytarz parter bud. A (przy salach A003 – A007)240 m²50,00W dni powszednie od 17.00 do 21.45
Sobota od godz. 9.00 do 21.45
Niedziela od godz. 9.00  do 21.45
 • Wynajmujący zapewnia ogrzewanie w cenie czynszu.
 • Dostęp do sanitariatów i bieżącej wody na terenie szkoły w cenie czynszu.

3. Cena wywoławcza czynszu

Ceny wywoławcze poszczególnych pomieszczeń z tytułu najmu podane są w tabeli w punkcie 2.

4. Warunki przetargu

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia), w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, z napisem: „Przetarg na najem pomieszczeń w CKS”. Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia, wskazane na formularzu ofertowym.

Do formularza ofertowego należy dołączyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Zaświadczenie nie może być starsze niż 1 miesiąc.

Dokumenty oferty winne być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 • Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
 • Oferta niekompletna nie będzie mogła być uzupełniona lub zmieniona po terminie składania ofert.
 • Każdy oferent może złożyć po jednej ofercie na każde pomieszczenie w danym dniu.

Kryterium wyboru oferenta:

 • najwyższa zaproponowana kwota stawki czynszowej.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 • Oferty należy składać w sekretariacie CKS w Szczecinie do piątego dnia po ogłoszeniu zakończenia pandemii do godziny 12.00.
 • Oferty zostaną otwarte pięć dni po ogłoszeniu zakończenia pandemii o godzinie 12.30 w pomieszczeniu szkoły o numerze B107.

6. Zasady przetargu

 • Przetarg nieograniczony prowadzi z upoważnienia organizatora przetargu Komisja Przetargowa.
 • Komisja Przetargowa w ocenie ofert kieruje się zaoferowaną ceną brutto czynszu za 60 minut najmu.
 • Zaoferowana cena brutto oferty nie może być niższa niż cena wywoławcza, określona w pkt. 3 ogłoszenia.
 • Strony zawrą umowę na okres od 01.01.2022 do 31.12.2025 na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia ofertowego.
 • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także – przed terminem składania ofert – modyfikacji treści materiałów przetargowych.
 • Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie, co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
 • Odrzuceniu podlegają oferty złożone przez oferentów, którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Szkoły z tytułu realizacji wcześniejszych umów najmu, według stanu na dzień 31.03.2020 r.
 • Komisja Przetargowa wezwie Oferentów do złożenia ofert dodatkowych w określonym przez siebie terminie, w przypadku gdy taką samą stawkę brutto czynszu najmu za 60 minut będzie zawierała więcej niż jedna oferta dla danej godziny udostępnienia, a pozostałe terminy najmu będą niedostępne. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaproponować stawki niższej niż zaoferowana w złożonych ofertach.

7. Zamieszczenie ogłoszenia

 1. Strona www https://cks.szczecin.pl/kategorie/przetargi/.
 2. Siedziba szkoły – gablota ogłoszeń przy wejściu głównym.
 3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Paweł Jaworski – kierownik ds. obiektów sportowych; tel.: 91 4629 290.
Udostępnij wpis