Przetarg na wynajem pomieszczeń na funkcje magazynowe w latach 2022 – 2024

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/067 z dnia 16 października 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.: Uchwała Rady Miasta Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.) Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Rydla 49 ogłasza przetarg na wynajem pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie szkoły z przeznaczeniem na działalność komercyjną – funkcje magazynowe (na lata 2022 – 2024).

 Rodzaj pomieszczeniaPowierzchniaMinimalna cenaDostępność godzinowa pomieszczenia  
1. Pomieszczenie użytkowe z przeznaczeniem na magazyn, zlokalizowane na parterze budynku D, z wyłączeniem możliwości przechowywania w pomieszczeniu materiałów łatwopalnych (paliw stałych, płynnych, butli gazowych), wybuchowych i toksycznych4 m²60 złDostępność od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania placówki
2. Piwnica w budynku D z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe, z wyłączeniem możliwości przechowywania w pomieszczeniu materiałów łatwopalnych (paliw stałych, płynnych, butli gazowych), wybuchowych i toksycznych27 m²189 złDostępność od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania placówki

Pomieszczenia wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego korzystania z: energii, wody, parawanu śmietnikowego.

Warunki przetargu

Ofertę należy złożyć w formie papierowej, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem pomieszczeń użytkowych” w sekretariacie szkoły od poniedziałku 29.11.2021 r. w godz. 9.00 – 15.00 do poniedziałku 06.12.2021 r. do godz. 10.00.

 1. Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji poprzez wywieszenie ich w siedzibie CKS oraz zamieszczenie na stronie internetowej w zakładce przetargi https://cks.szczecin.pl/kategorie/przetargi/.
 2. Informacje dotyczące możliwości funkcjonalnych pomieszczeń udzielają Paweł Jaworski i Barbara Ostrowska, nr telefonu 91 4629290.
 3. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć w każdym dniu po wcześniejszym uzgodnieniu godziny wizyty.
 4. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej wpływu na działanie szkoły.
 5. Do oferty winne być zamieszczone:
  1. formularz ofertowy Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie z krótkim opisem rodzaju planowanej działalności, planowanym czasem trwania umowy, określeniem godzin oraz rodzaju pomieszczenia,
  2. aktualny odpis KRS (nie starszy niż 3 miesiące) lub odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  3. kserokopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem (w przypadku osób fizycznych).
 6. Oferta winna zostać podpisana przez uprawnioną osobę, tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę.
 7. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena (zaproponowana najwyższa wysokość czynszu najmu) oraz planowany czas trwania najmu.
 8. Zaoferowana przez oferenta cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.
 10. Jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.
 11. Umowa zostanie zawarta na czas określony od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.
 12. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacja o wyborze kontrahenta na najem pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie szkoły z przeznaczeniem na działalność komercyjną – funkcje magazynowe (na lata 2022 – 2024)

Do dnia 06.12.2021 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49 złożono 2 koperty.

W dniu 06.12.2021 r. o godz. 10.00 komisja przetargowa przystąpiła do analizowania ofert.

W 2 kopertach znajdowały się 2 osobne oferty.

Komisja stwierdziła:

 • ofert ważnych: 2,
 • ofert nieważnych: 0.

Przed przystąpieniem do otwierania ofert odczytano warunki, jakie muszą spełniać oferenci, by przystąpić do przetargu.

1. Oferta na najem pomieszczenia użytkowego z przeznaczeniem na magazyn, zlokalizowanego na parterze budynku D, o powierzchni 4 m2, z wyłączeniem możliwości przechowywania w pomieszczeniu materiałów łatwopalnych (paliw stałych, płynnych, butli gazowych), wybuchowych i toksycznych

Wpłynęła jedna oferta: Catering Rudy Rydz Iwona Szwala, zaproponowana stawka czynszu: 60 zł brutto/m-c.

2. Oferta na najem pomieszczenia użytkowego z przeznaczeniem na magazyn, w piwnicy w budynku D, o powierzchni 27 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe, z wyłączeniem możliwości przechowywania w pomieszczeniu materiałów łatwopalnych (paliw stałych, płynnych, butli gazowych), wybuchowych i toksycznych

Wpłynęła jedna oferta: OSN Water Planet Adam Parobczy, zaproponowana stawka czynszu: 190 zł brutto/m-c.

Ceny wywoławcze zostały osiągnięte.

Barbara Ostrowska
Izabela Lenarcik
Paweł Jaworski

Udostępnij wpis