Przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczeń w CKS w latach 2022 – 2024

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/067 z dnia 16 października 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.: Uchwała Rady Miasta Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.) Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Rydla 49 ogłasza przetarg na najem powierzchni znajdujących się na terenie szkoły w latach 2022 – 2024 w wariantach najmu:

 • poz. 1 – działalność sportowo-rekreacyjna,
 • poz. 2 – działalność sportowo-rekreacyjna lub szkoleniowo-konferencyjna,
 • poz. 3 – 5 – działalność szkoleniowo-konferencyjna,
 • poz. 6 – 9 – działalność biurowo-szkoleniowa,
 • poz. 10 – 11 – działalność komercyjna nieuciążliwa.
Rodzaj pomieszczeniaPowierzchniaMinimalna cena brutto za godzinę zegarowąDostępność godzinowa pomieszczenia (od poniedziałku do niedzieli)
1. Hala sportowa540,28 m²200,00Poniedziałek od godz. 20.00 do 21.45
Wtorek od godz. 20.00 do 21.45
Środa od godz. 20.00 do 21.45
Czwartek od godz. 20.00 do 21.45
Piątek od godz. 20.00 do 21.45
Sobota od godz. 07.30 do 09.00 i od godz. 20.00 do 21.45
Niedziela od godz. 07.00 do 21.45
2. Aula332 m²200,00

260,00 z nagłośnieniem i rzutnikiem
Dni powszednie od godz. 17.00 do 21.45
Sobota od godz. 09.00 do 21.45
Niedziela od godz 09.00 do 21.45
3. Sala lekcyjna 50 m²50,00Od godz. 17.00 do 21.45
4. Stołówka323 m²200,00
catering zewnętrzny, zebrania, pokazy

1300,00
przyjęcia komunijne
Poniedziałek – piątek od godz. 15.00 do 21.45
Sobota – niedziela od godz. 9.00 do 21.45
5. Korytarz na parterze budynku A (przy salach A003 – A007)240 m²50,00Dni powszednie od godz. 17.00 do 21.45
Sobota od godz. 9.00 do 21.45
Niedziela od godz. 9.00 do 21.45
Rodzaj pomieszczeniaPowierzchniaMinimalna cena brutto za miesiącDostępność godzinowa pomieszczenia
(od poniedziałku do niedzieli)
6. Pomieszczenie biurowe nr B007 i B008 o powierzchni łącznej 32 m2, położone na parterze w budynku B32 m²864,00Dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania placówki
7. Pomieszczenie biurowe nr B009, położone na parterze w budynku B34 m²918,00Dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania placówki
8. Pomieszczenie biurowe nr B011, położone na parterze w budynku B16 m²432,00Dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania placówki
9. Pomieszczenie biurowe nr A103, położone na I piętrze w budynku A16 m²432,00Dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania placówki
10. Pomieszczenie w podpiwniczeniu budynku D67,85 m²1357,00Dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania placówki
11. Pomieszczenie bufetu w budynku E10 m²250,00Dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania placówki

Pomieszczenia z pozycji od 1 do 9 wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania: energii, wody, parawanu śmietnikowego.

Pomieszczenia z pozycji od 10 do 11 wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania: wody, parawanu śmietnikowego. Rozliczenie za zużytą energię elektryczną na zasadzie osobnego podlicznika energii.

Warunki przetargu

Ofertę należy złożyć w formie papierowej, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem pomieszczeń użytkowych” w sekretariacie szkoły od poniedziałku 13.12.2021 r. w godz. 9.00 – 15.00 do piątku 17.12.2021 r. do godz. 14.00.

 1. Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji poprzez wywieszenie ich w siedzibie CKS oraz zamieszczenie na stronie internetowej w zakładce zamówienia publicznego https://cks.szczecin.pl/kategorie/przetargi/.
 2. Informacje dotyczące lokalizacji udzielają Paweł Jaworski i Barbara Ostrowska, nr telefonu 91 4629290.
 3. Lokalizację powierzchni do wynajęcia można obejrzeć w każdym dniu, po wcześniejszym uzgodnieniu godziny wizyty.
 4. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej wpływu na działanie szkoły.
 5. Do oferty winne być zamieszczone:
  1. wypełniony formularz ofertowy, pobrany ze strony szkoły, z zakładki przetargi https://cks.szczecin.pl/kategorie/przetargi/,
  2. aktualny odpis KRS (nie starszy niż 3 miesiące) lub odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Oferta winna zostać podpisana przez uprawnioną osobę, tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę.
 7. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena (zaproponowana najwyższa wysokość czynszu najmu) oraz planowany czas trwania najmu.
 8. Zaoferowana przez oferenta cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.
 10. Jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.
 11. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony określony.
 12. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacja o wyborze kontrahenta na najem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły w latach 2022 – 2024

w wariantach najmu:

 • poz. 1 – działalność sportowo-rekreacyjna,
 • poz. 2 – działalność sportowo-rekreacyjna lub szkoleniowo-konferencyjna,
 • poz. 3 – 5 – działalność szkoleniowo-konferencyjna,
 • poz. 6 – 9 – działalność biurowo-szkoleniowa,
 • poz. 10 – 11 – działalność komercyjna nieuciążliwa.

Do dnia 17.12.2021 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49 złożono 2 koperty.

W dniu 20.12.2021 r. o godz. 10.00 komisja przetargowa przystąpiła do analizowania ofert.

W 2 kopertach znajdowały się 2 osobne oferty.

Komisja stwierdziła:

 • ofert ważnych: 2,
 • ofert nieważnych: 0.

Przed przystąpieniem do otwierania ofert, odczytano warunki, jakie muszą spełniać oferenci, by przystąpić do przetargu.

 1. Oferta na najem sali gimnastycznej: nie wpłynęła żadna oferta.
 2. Oferta na najem auli szkolnej: nie wpłynęła żadna oferta.
 3. Oferta na najem sali lekcyjnej: nie wpłynęła żadna oferta.
 4. Oferta na najem stołówki: nie wpłynęła żadna oferta.
 5. Oferta na najem korytarza: nie wpłynęła żadna oferta.
 6. Oferta na najem pomieszczenia biurowego: nie wpłynęła żadna oferta.
 7. Oferta na najem pomieszczenia biurowego: nie wpłynęła żadna oferta.
 8. Oferta na najem pomieszczenia biurowego: nie wpłynęła żadna oferta.
 9. Oferta na najem pomieszczenia biurowego: nie wpłynęła żadna oferta.
 10. Oferta na najem podpiwniczenia: wpłynęła 1 oferta. Zaproponowana stawka czynszu: 1375 zł/m-c. Cena wywoławcza została osiągnięta.
 11. Oferta na najem sklepiku szkolnego: wpłynęła 1 oferta. Zaproponowana stawka czynszu: 250 zł/m-c. Cena wywoławcza została osiągnięta.

Barbara Ostrowska
Izabela Lenarcik
Paweł Jaworski

Udostępnij wpis