Rekrutacja uzupełniająca do LOzOS na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej do klas 1 Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi na rok szkolny 2022/2023

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do oddziału sportowego, załączniki:
– kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu końcowego,
– orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu lub ksero aktualnej karty sportowca,
– pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego (druk do pobrania).
od 25.07.2022 do 26.07.2022
2Złożenie wniosku wraz z dokumentami do klasy ogólnej, załączniki:
– kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu końcowego.
od 25.07.2022 do 1.08.2022
3Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej– piłka ręczna dziewcząt i chłopców, hala sportowa CKS: 27.07.2022, godz. 11:00
– piłka nożna chłopców, Orlik CKS: 27.07.2022, godz. 11:00
– pływanie dziewcząt i chłopców, basen CKS: 27.07.2022, godz. 10:00
– piłka siatkowa chłopców – hala sportowa CKS: 27.07.2022, godz. 13:00
– kajakarstwo dziewcząt i chłopców, przystań KS Wiskord w Żydowcach przy ul. Traktorowej 1: 27.07.2022, godz. 16:30
4Wyniki sprawdzianu ze sprawności fizycznej 29.07.2022
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych od 9.08.2022, godz. 12:00
6Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz:
– 2 zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie,
– karty zdrowia ucznia od pielęgniarki szkolnej.
9.08.2022 do 11.08.2022
7Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych12.08.2022, godz. 12:00

Pliki do pobrania

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

  1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: 70-783 Szczecin, ul. Rydla 49, e-mailowo: cks@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: +48 91 46 29 290.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego przez ustawę z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe, w tym w szczególności jej art. 32 (wszystkie szkoły), 134 (ponadpodstawowa), 137 (sportowa), 150 ust. 1, 2 i 8, 151 ust. 1 i 2 w zw. z art. 157 i 158.
  4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
  6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.
Udostępnij wpis