Uchwała Rady Miasta Szczecin w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych

Uchwała Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 133 ust. 2, 3 i w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1287, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1.

Jeżeli po przyjęciu do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w oparciu o art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, kandydaci zamieszkali poza obwodem tej szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. Przynajmniej jedno z rodzeństwa kandydata do klasy I uczęszcza już do szkoły podstawowej, do której ubiega się o przyjęcie – 20 punktów,
 2. Kandydat do klasy I uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której ubiega się o przyjęcie – 10 punktów,
 3. Przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata do klasy I pracuje w obwodzie szkoły podstawowej, do której ubiega się o przyjęcie – 5 punktów,
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) kandydata do klasy I zamieszkują wraz z dzieckiem w Gminie Miasto Szczecin – 1 punkt.

§ 2.

 1. W celu wykazania spełniania kryterium z § 1 pkt 3) rodzice (opiekunowie prawni) kandydata do klasy I zobowiązani są dołączyć do wniosku przynajmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów potwierdzających wykonywanie pracy w obwodzie szkoły podstawowej, do której kandydat ubiega się o przyjęcie:
  1. zaświadczenie od pracodawcy o miejscu świadczenia pracy,
  2. zaświadczenie od zleceniodawcy o miejscu wykonywania umowy zlecenia/umowy o dzieło,
  3. wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego,
  4. zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. W celu wykazania spełnienia kryterium z § 1 pkt 4) rodzice (opiekunowie prawni) kandydata do klasy I zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Szczecin.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/723/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 1606).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin
Renata Łażewska

Do pobrania

Udostępnij wpis