Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie terminów rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie nr 48/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów klas VII dwujęzycznych i zorganizowanych w ramach eksperymentu pedagogicznego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz.1834) oraz art. 45 ust. 1 i 6, art. 139 ust. 1, art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządzam co następuje: 

§ 1. Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do oddziału klasy VII dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 37 im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 56 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie oraz terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziału klasy VII Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinie zorganizowanej w ramach eksperymentu pedagogicznego – załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

wz. Prezydenta Miasta 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Krzysztof Soska

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 48/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2022 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym01.03.2022 r. – 18.03.2022 r.16.08.2022 r.- 19.08.2022 r.
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym21.03.2022 r. – 08.04.2022 r.22.08.2022 r. – 26.08.2022 r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych15.04.2022 r.
do godz. 15.00
29.08.2022 r.
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia19.04.2022 r. – 22.04.2022 r.30.08.2022 r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych25.04.2022 r.
do godz. 15.00
31.08.2022 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2022 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
 1Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
01.03.2022 r. – 18.03.2022 r.16.08.2022 r. – 18.08.2022 r.
2Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym07.03.2022 r.– 11.03.2022 r.19.08.2022 r.– 22.08.2022 r.
 3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej15.03.2022 r.
godz. 12.00
23.08.2022 r.
4Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym28.03.2022 r. – 08.04.2022 r.24.08.2022 r. – 26.08.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych19.04.2022 r.
do godz. 15.00
29.08.2022 r.
6Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia20.04.2022 r. – 21.04.2022 r.
do godz. 15.00
30.08.2022 r.
7Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
22.04.2022 r.
do godz. 15.00
31.08.2022 r.

Udostępnij wpis