Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie terminów rekrutacji do szkół podstawowych

Zarządzenie nr 40/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2024 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, poz. 1672, poz. 1718, poz. 2005), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się na rok szkolny 2024/2025 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do:

  1. klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  2. klas VII oddziałów dwujęzycznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
  3. klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
Michał Przepiera

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2024 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2024/2025

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.04.03.2024 r. – 20.03.2024 r.12.08.2024 r. – 14.08.2024 r.
2.Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym.06.03.2024 r. – 13.03.2024 r.19.08.2024 r. – 20.08.2024 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.14.03.2024 r.,
godz. 12.00
21.08.2024 r.
4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.20.03.2024 r. – 29.03.2024 r.22.08.2024 r. – 26.08.2024 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.12.04.2024 r.,
do godz. 15.00
27.08.2024 r.,
do godz. 15.00
6.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.15.04.2024 r. – 16.04.2024 r.,
do godz. 15.00
28.08.2024 r.,
do godz. 15.00
7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.17.04.2024 r.,
do godz. 15.00
29.08.2024 r.,
do godz. 15.00

Do pobrania

Udostępnij wpis