Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu

 1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin, e-mailowo: cks@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 46 27 260.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych oraz jego zastępcą można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl i telefonicznie: 91 85 22 093.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na placówce, tj. realizacja działań  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki (art. 14 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe), prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, (art. 41 oraz 47 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz § 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji),  prowadzenie dziennika lekcyjnego (art. 47 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w zw. § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji),  organizowanie opieki zdrowotnej oraz stomatologicznej nad uczniami,  (art. 68 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w zw.  z art. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami), prowadzenie zajęć dodatkowych, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej (art. 103 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe);
  2. art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów/wychowanków, pracowników i mienia placówki, w celu żywienia dzieci i pobierania z tego tytułu opłat na podstawie art. 106 ust. 1 Prawa oświatowego oraz uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, realizacji zadań z zakresu BHP na podstawie art. 68 ust 1 pkt 1, 3 6, 11 Prawa oświatowego oraz art. 6 pkt 1, 7 ust. 1, 2 pkt 3 – 6 Karty nauczyciela oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach;
  3. art. 9 ust. 2 lit. g i h RODO w celu realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP;
  4. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.
Udostępnij wpis