Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie

Na podstawie art. 106 i 106a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 409/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 września 2018 r. Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie ustala, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stołówka szkolna została zorganizowana w ramach prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników stołówki szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
 3. O rodzajach posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną decyduje dyrektor szkoły.
 4. Posiłki w stołówce szkolnej wydawane są w dni nauki szkolonej z wyjątkiem dnia rozpoczęcia roku szkolnego, ustawowych dni wolnych od pracy i przerw w zajęciach szkolnych oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
 5. Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników stołówki, zgodnie z zasadami systemu HACCP.
 6. Posiłki są przygotowywane w oparciu o środki spożywcze spełniające wymagania ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 7. Niniejszy Regulamin określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów i pracowników szkół i innych jednostek oświatowych – dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin – z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej
  w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie.
 8. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzane podane są do publicznej wiadomości w sposób określony przez szkołę.

Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej

§ 2

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 1. uczniowie Centrum Kształcenia Sportowego wSzczecinie wnoszący opłaty indywidualnie,
 2. uczniowie Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, których obiady refundowane są przez ośrodki pomocy społecznej i inne podmioty,
 3. w ramach możliwości organizacyjnych szkoły oraz za zgodą dyrektora szkoły, pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy niepedagogiczni Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie wnoszący opłaty indywidualnie.

Wydawanie posiłków

§ 3

 1. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki szkolnej.
 2. Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły.
 3. Posiłki wydawane są w godzinach otwarcia stołówki, w trakcie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi.
 4. Stołówka szkolna jest jedynym miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników stołówki szkolnej.

Odpłatność za obiady

§ 4

 1. Posiłki wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne.
 2. Uczniowie, o których mowa w § 2 ust. 1 ponoszą odpłatność za korzystanie ze stołówki w wysokości równej kosztowi produktów zużytych do przygotowania posiłku, określonej w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczonych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
 4. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły i innej jednostki oświatowej, o których mowa w § 2 ust. 3 korzystający z posiłków w stołówce szkolnej ponoszą pełną odpłatność za posiłki.
 5. Do opłat ponoszonych przez pracowników pedagogicznych, o których mowa w § 2 ust. 3, na którą składa się koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku dolicza się koszty wytworzenia posiłków, w tym uwzględnia się wynagrodzenie pracowników i składki naliczone od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówki.
 6. Opłata za korzystanie z posiłku wydawanego w stołówce szkolnej dla pracowników niepedagogicznych kalkulowana jest w oparciu o rzeczywisty koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku, uwzględniający również koszt wynagrodzeń pracowników stołówki i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz koszt utrzymania stołówki, a także podatek VAT w obowiązującej stawce.
 7. Jednostkową cenę posiłku dla osób wymienionych w § 2 określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 8. Dyrektor szkoły określa szczegółowy tryb i terminy wnoszenia odpłatności za posiłki.
 9. Opłaty za korzystanie z posiłków są uaktualniane na początku każdego roku szkolnego w porozumieniu z organem prowadzącym.

Zwroty za obiady

§ 5

 1. Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następujących okresach rozliczeniowych:
  • za okres wrzesień – grudzień w miesiącu grudniu,
  • za okres styczeń – marzec w miesiącu kwietniu,
  • za okres kwiecień – czerwiec w miesiącu czerwcu.
 2. W przypadku nieobecności osób uprawnionych do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej wyliczonej proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem co najmniej jednodniowego uprzedzenia o nieobecności do godz.11:00.
 3. Dzień zgłoszenia nie jest liczony jako odpis i dotyczy również zdarzeń nagłych, np. choroby.
 4. Nieobecności należy zgłaszać drogą mailową na podany adres obiady@cks.szczecin.pl do godz.11:00.

Zwolnienia z opłat

§ 6

 1. Dyrektor szkoły może udzielić zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej:
  • w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 2.  Zwolnień, o których mowa w ust. 1, dyrektor może udzielić w sytuacji, gdy posiłki wydawanych w stołówce szkolnej nie są dofinansowywane w ramach pomocy społecznej.
 3. Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkoły/innej jednostki oświatowej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Przy rozpatrywaniu wniosku o zwolnienie z opłat konieczne jest uwzględnienie w szczególności zaświadczenia z instytucji społecznej, w której o pomoc ubiegał się uprawniony (uczeń, rodzic lub prawny opiekun ucznia) oraz złożenie innych dokumentów lub opinii – wymaganych przez dyrektora szkoły – potwierdzających trudną sytuację materialną lub losową ucznia.

Postanowienia końcowe

§ 7

Pozostałe zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej, decyduje dyrektor szkoły.

§ 9

Regulamin obowiązuje od 1 września 2022 r.

§ 10

Wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje dyrektor szkoły.

Dyrektor
Centrum Kształcenia Sportowego
mgr Maciej Parobczy

/dyrektor szkoły/

Uzgodniono z organem prowadzącym

Zastępca Prezydenta Miasta
Lidia Rogaś

/organ prowadzący/

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Centrum Kształcenia Sportowego

Wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówce w roku szkolnym 2022/2023

 1. Wysokość opłat pobieranych za korzystanie z posiłków przez uczniów w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie:
SzkołaŚniadanieObiadPodwieczorek
Szkoła Podstawowa5,40 zł
Oddział Przedszkolny3,00 zł3,10 zł1,40 zł
Internat Junior6,60 zł5,40 zł4,90 zł*
Jednostkowa cena za posiłek (zł)

*Uczniowie, którzy nie mieszkają w internacie Junior za posiłki i pobyt płacą w miejscu zamieszkania.

 1. Wysokość opłat pobieranych za korzystanie z posiłków przez pracowników szkoły w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie:
PracownikObiad
pracownik pedagogiczny szkoły lub innej jednostki oświatowej9,20 zł
pracownik niepedagogiczny szkoły lub innej jednostki oświatowej9,70 zł
Jednostkowa cena za posiłek (zł)
 1. Kalkulację kosztu produktów zużytych do przygotowania posiłku sporządzono na podstawie cen przedstawionych w umowach na dostawę żywności.
  (Dyrektor podaje podstawę obliczenia kosztu wytworzenia obiadu dla uczniów i pracowników szkoły.)

Zarządzenie nr 5/2023 w sprawie zmiany stawki żywieniowej

Aneks nr 1 do Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie

Zmianie ulega Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, który otrzymuje brzmienie:

Wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówce w roku szkolnym 2022/2023

 1. Wysokość opłat pobieranych za korzystanie z posiłków przez uczniów w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie:
SzkołaŚniadanieObiadPodwieczorek
Szkoła Podstawowa8,00 zł
Oddział Przedszkolny3,50 zł4,50 zł2,00 zł
Internat Junior9,50 zł8,00 zł6,50 zł
Jednostkowa cena za posiłek (zł)
 1. Wysokość opłat pobieranych za korzystanie z posiłków przez pracowników szkoły w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie:
PracownikObiad
pracownik pedagogiczny szkoły lub innej jednostki oświatowej13,60 zł
pracownik niepedagogiczny szkoły lub innej jednostki oświatowej14,40 zł
Jednostkowa cena za posiłek (zł)
 1. Kalkulację kosztu produktów zużytych do przygotowania posiłku sporządzono  na podstawie cen przedstawionych w umowach na dostawę żywności na rok 2023:
  1. dla uczniów – zestawienie kosztów zużycia surowców, tzw. „wsad do kotła”
  2. dla pracowników – zestawienie kosztów zużycia surowców oraz kosztów wynagrodzeń pracowników stołówki i kosztów utrzymania stołówki.

Aneks wchodzi w życie z dniem 01.02.2023 r.

Udostępnij wpis