Regulamin rekrutacji uczestników do projektu Program Erasmus+

Akcja KA122-SCH „Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej”, 2022 r.

Wniosek nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042096

§1. Przepisy ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pt. „Udział kadry nauczycieli w szkoleniach i kursach w portugalskich instytucjach edukacyjnych“, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.
 2. Projekt jest realizowany w terminie 01.01.2022 – 31.10.2022 (10 miesięcy).
 3. Głównymi celami projektu są:
  1. zdobycie nowoczesnego know-how nauczycieli sportu poprzez udział w kursach i obserwację zajęć,
  2. opracowanie programu nauczania i wprowadzenie nowego kierunku kształcenia w naszej szkole – futsalu,
  3. modyfikacja istniejących programów nauczania wykorzystujących innowacyjne metody pracy z młodzieżą.
 4. Regulamin rekrutacji do projektu określa w szczególności:
  1. grupę docelową,
  2. kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,
  3. wymagane dokumenty,
  4. prawa i obowiązki uczestników,
  5. zasady rezygnacji z projektu.
 5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji szkoły i będą prowadzone przez koordynatora i zespół projektu.
 6. Biuro projektu mieści się w Centrum Kształcenia Sportowego Rydla 49, 70-783 Szczecin.
 7. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej https://cks.szczecin.pl.

§2. Grupa docelowa

1. Nauczyciele z Centrum Kształcenia Sportowego Rydla 49, 70-783 Szczecin, z których zostanie wyłoniona grupa przystępująca do projektu licząca 10 osób.

§3. Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji

I. Warunki ogólne

 1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala szkoła wysyłająca.
 2. Rekrutacja trwa min. 2 tygodnie i rozpoczyna się w styczniu 2022 r. Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zgłoszeń do projektu zostaje podana w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
 3. Rekrutację przeprowadza komisja 2-osobowa w składzie: Wicedyrektor oraz zastępca Dyrektora. Szkoła ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia w przestrzeni publicznej szkoły i na stronie LIBRUS – e-dzienniku.
 4. Zgłoszenia do projektu dokonuje nauczyciel na podstawie formularza zgłoszeniowego – Załącznik nr 1.
 5. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę jedynie kryteria opisane w pkt. II. Na wybór uczestników nie będzie miało wpływu ich wyznanie, światopogląd, pochodzenie, itp. W projekcie mogą wziąć udział na tych samych zasadach zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
 6. Nauczyciele mają prawo wglądu w dokumentację rekrutacyjną ich dotyczącą.

II. Kryteria szczegółowe i dodatkowe

Podczas procesu rekrutacji nauczyciele będą wybrani na podstawie następujących kryteriów z przypisaną punktacją:

 1. motywacja kandydata do udziału w projekcie wynikająca z treści formularza zgłoszeniowego oraz rozmowy z kandydatem [1-20],
 2. dotychczasowy staż pracy w naszej szkole [1-5],
 3. poziom znajomości języka angielskiego wynikający z testu kompetencyjnego [1-5].

III. Ocena kandydatów

 1. Punkty uzyskane z kryterium II zostaną do siebie dodane, suma będzie stanowiła o wyniku rekrutacji. Nauczyciele z największą ilością punktów, zostaną zakwalifikowani do projektu i wpisani na listę rankingową, osoby pozostałe zostaną wpisane na listę rezerwową.
 2. Ocena kandydatów zostanie dokonana przez szkołę na podstawie opisanych w pkt. II kryteriów i zamieszczona w protokole.
 3. Ocena niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z rekrutacji zostanie ogłoszona poprzez wywieszenie listy rankingowej w przestrzeni publicznej szkoły oraz zamieszczenie informacji w LIBRUSIE – e-dzienniku.
 4. Osoby wpisane na listę rezerwową będą mogły wziąć udział w projekcie w przypadku zwolnienia się w nim miejsca. Dobór do projektu osób z listy rezerwowej będzie następował w kolejności wg ilości uzyskanych punktów.

IV. Procedura w przypadku niepowodzenia rekrutacji i naboru dodatkowego

 1. W razie niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń lub wycofania się uczestnika lub innych zaistniałych okoliczności szkoła zastrzega sobie możliwość ogłoszenia dodatkowego naboru.
 2. Nabór dodatkowy może być prowadzony w trybie przyspieszonym, tj. bez zachowania terminu min. 2 tygodni przyjmowania zgłoszeń.
 3. W przypadku jednakowej ilości punktów kilku osób, co utrudniłoby wyłonienie właściwej ilości uczestników, ustala się, iż wyższą wagę przy ocenie będzie miała ocena z motywacji niż średnia ocen.

§4. Wymagane dokumenty

 1. Na etapie rekrutacji:
  1. Formularz zgłoszeniowy – deklaracja uczestnictwa.
  2. Klauzula informacyjna oraz Oświadczenie uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych osobowych.

§5. Prawa i obowiązki uczestników projektu

Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:

 1. Udziału w zajęciach przygotowawczych z zakresu: językowego, kulturowego, organizacyjnego.
 2. Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania projektu zarówno przed wyjazdem, w czasie wyjazdu, jak i po powrocie.
 3. Przygotowania i złożenia wymaganego zapisami umowy z uczestnikiem raportu w systemie Mobility Tool.
 4. Uczestniczenia w spotkaniach promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu.
 5. Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas podróży, udziału w programie, przebywania na terenie miejsca zakwaterowania i podczas spędzania czasu wolnego.
 6. Bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających w czasie trwania mobilności. W przypadku stwierdzenia naruszenia przedmiotowych zakazów uczestnik zostanie bezwzględnie usunięty z udziału w projekcie i obciążony wszystkimi kosztami poniesionymi na organizację jego wyjazdu.
 7. Posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą, tj. ważny dowód osobisty lub paszport, dokumentów upoważniających do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

§6. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Szkoła zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub zasad współżycia społecznego.
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z projektu bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
  1. rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora szkoły w terminie do 5 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny,
  2. rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły wyższej i organizacja wysyłająca została zawiadomiona w terminie do 5 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Przyczyna rezygnacji nie może być znana przez uczestnika w momencie złożenia formularza zgłoszeniowego do projektu. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie (dowód) dot. sytuacji ją powodującej (np. zwolnienie lekarskie).
 3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie (z wyłączeniem okoliczności których mowa w pkt. 2) lub wykluczenia z projektu, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, innych otrzymanych w ramach projektu najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji na wniosku będącym załącznikiem nr 2.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik może zostać obciążony kosztami poniesionymi na organizację jego udziału w projekcie.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://cks.szczecin.pl.

Załącznik 1 – Ankieta rekrutacyjna do udziału w projekcie

Załącznik 2 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie

Udostępnij wpis