Regulamin szafek uczniowskich

Regulamin

korzystania z szafek na klucz i szyfr, przeznaczonych do użytku przez uczniów Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, zwanego dalej szkołą.

§ 1. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady użytkowania szafek na klucz i szyfr przez uczniów szkoły.
 2. Szafki stanowią własność szkoły.
 3. Uczeń nabywa prawa do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w szkole.
 4. Na każdej szafce znajduje się numer szafki, który przypisany jest do danego ucznia.
 5. Każda szafka posiada dwa klucze. Jeden klucz otrzymuje użytkownik (uczeń), drugi pozostaje w administracji szkoły.
 6. Szafka na szyfr dla użytkownika (ucznia) klas II-III SSP2 posiada kod przypisany odgórnie, lista z kodami jest do wglądu wychowawcy klasy.
  Uczniowie klas IV-VIII SSP2 oraz klas licealnych kodują szafkę we własnym zakresie.
 7. Szkoła prowadzi dla celów rozliczeniowych ewidencję korzystania z szafek szkolnych. Ewidencja przechowywana jest w administracji szkolnej.

§ 2. Obowiązki szkoły:

 1. Szkoła zapewnia konserwację i naprawę szafki.
 2. Pracownicy obsługi szkoły raz w roku, podczas trwania przerwy wakacyjnej, myją i przeprowadzają dezynfekcję szafek.

§ 3. Zadania i obowiązki użytkowników szafek:

 1. Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek.
 2. Pracownicy szkoły mają prawo zwracać uwagę użytkownikowi na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie dysponowania, użytkowania oraz opłat za szafki szkolne.
 3. Szafki szkolne służą uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.
 4. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły.
 5. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach szkolnych alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.
 6. Zabrania się przechowywania przedmiotów niezwiązanych z pobytem w szkole, w szczególności przedmiotów wartościowych, za utratę których szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
 8. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higieny i bezpieczeństwa.
 9. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków i innych działań mających skutek trwały.
 10. Uczeń może zamieniać się na szafki z innym użytkownikiem, po uzyskaniu pisemnej zgody administracji szkolnej.
 11. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń powinien zgłosić wychowawcy.
 12. Pod koniec roku szkolnego użytkownik zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów. W przypadku pozostawienia jakichkolwiek rzeczy w szafce na okres wakacji, przedmioty te zostają usunięte przez pracowników szkoły.
 13. Za umyślne uszkodzenia szafki przez użytkownika odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice lub pełnoletni użytkownik.

§ 4. Klucze i zasady użytkowania:

 1. Każdy zamek posiada dwa klucze. Jeden otrzymuje użytkownik (uczeń), drugi zostaje zabezpieczony przez pracownika administracji.
 2. Klucz do szafki uczeń otrzymuje od wychowawcy, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
 3. Szafki na szyfr na podstawie zestawienia pracownika administracji, przydziela wychowawca, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
 4. Uczniowie przenoszący się do innej szkoły lub absolwenci posiadający szafki na klucz zwracają klucz, na szyfr odkodowują szafkę i zgłaszają wychowawcy klasy przed odebraniem dokumentów.
 5. W przypadku zgubienia klucza lub jego uszkodzenia pełnoletni uczeń lub rodzice/prawni opiekunowie, ponoszą koszt dorobienia klucza lub wymiany wkładki, w kwocie 40,00 zł.
 6. Uczeń zabezpiecza swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki, niepozostawianie klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom.
 7. Zabrania się dorabiania kluczy we własnym zakresie.

§ 5. Zasady opłat:

 1. Użytkownik posiada prawo do użytkowania oznaczonej numerem porządkowym szafki na okres nauki w szkole w danym roku szkolnym, po uprzednim wpłaceniu kwoty 75,00 zł za ww. okres.
  Opłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców CKS Szczecin, które podane jest na stronie szkoły, z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia, klasa, SZAFKA SZKOLNA.

§ 6. Przypadki szczególne

 1. W przypadku, kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on całkowity koszt związany z naprawą lub zakupem nowej szafki.
 2. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi pedagog i sprawozdanie przedstawia dyrektorowi szkoły.
 3. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie substancji odurzających, narkotyków oraz alkoholu pedagog ma prawo do komisyjnego otwarcia, wglądu do szafki i sporządzenia stosownego protokołu.
 4. W przypadku użytkowania szafki przez więcej niż jedną osobę, szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczania się między użytkownikami szafki. Dla szkoły użytkownikiem jest ta osoba, której przydzielono szafkę. W sytuacji użytkowania szafki przez więcej osób użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób użytkowania szafki i za rozliczenie się ze szkołą.

§ 7. Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez przedstawicieli Rady Rodziców CKS Szczecin i dyrektora szkoły.
 2. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy oświatowe.

Rada Rodziców CKS Szczecin

Dyrektor szkoły

Szczecin, dnia 16 sierpnia 2023 r.

Załącznik na rok 2023/24

Załącznik nr 1

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:

– jestem rodzicem/opiekunem prawnym małoletniego(ej) …………………………………………, obecnie ucznia klasy ……………………….. Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2/Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi

lub

– jestem pełnoletnim uczniem klasy ………….. Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi, zwanym(ą) dalej Użytkownikiem, który/a od dnia ……………………………. 2023 r. ma prawo do użytkowania szafki szkolnej oznaczonej numerem porządkowym ………………………………….

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i potwierdzam, że:

 1. Szkoła przenosi na użytkownika prawo użytkowania szafki na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Radę Rodziców CKS Szczecin.
 2. Szkoła wydaje użytkownikowi klucz do szafki (szt. 1).
 3. Użytkownik oświadcza, że wpłacił kwotę 75 zł, co szkoła potwierdza.
 4. Strony zgodnie oświadczają, że znane są im zasady korzystania z szafek przeznaczonych do użytku przez uczniów Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie uchwalone w formie regulaminu przez działającą przy szkole Radę Rodziców CKS Szczecin.

Rodzic /opiekun prawny lub pełnoletni uczeń

………………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko, adres zamieszkania

nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………

Informacja dla rodziców

Opłata za szafkę

Kwota jednorazowa 75,00 zł za rok szkolny 2023/2024.

Rodzic dokonuje wpłaty na konto Rady Rodziców, nr konta : 48 1240 3826 1111 0010 7734 4611

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasa, SZAFKA UCZNIOWSKA.

Opłata za zagubiony klucz

Kwota jednorazowa 40,00 zł.

Rodzic dokonuje wpłaty na konto Rady Rodziców, nr konta : 48 1240 3826 1111 0010 7734 4611

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasa, ZA ZAGUBIONY KLUCZ.

Udostępnij wpis