Przetarg na najem powierzchni na stragan w 2024 r.

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/067 z dnia 16 października 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.: Uchwała Rady Miasta Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.) Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Rydla 49 ogłasza przetarg na wynajem terenu znajdującego się na terenie szkoły z przeznaczeniem na działalność handlową (prowadzenie straganu z artykułami rolno-spożywczymi) w 2024 r.

Rodzaj pomieszczeniaPowierzchniaMinimalna cena najmu za m-cDostępność
Plac gruntowy przynależny do działki 79/100 obr. Szczecin-Dąbie25 m2950 złZgoda na prowadzenie straganu w dni powszednie

Wyżej wymienione ceny nie dotyczą okazjonalnych, jednodniowych wynajmów.

Powierzchnię wynajmuje się bez prawa do wspólnego korzystania z sanitariatów, energii, wody.

Warunki przetargu:

Ofertę można złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00 do dnia 27.12.2023 r.

 1. Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji poprzez wywieszenie ich w siedzibie CKS oraz zamieszczenie na stronie internetowej w zakładce zamówienia publicznego (3 dni od dnia złożenia oferty) https://cks.szczecin.pl/kategorie/przetargi/.
 2. Informacje dotyczące wynajmowanej powierzchni udziela Paweł Jaworski, kierownik obiektów sportowych i szkoły, nr telefonu 91 46 29 290.
 3. Teren do wynajęcia można obejrzeć w każdym dniu po wcześniejszym uzgodnieniu godziny wizyty.
 4. Wynajem może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej wpływu na działanie szkoły.
 5. Do oferty winne być zamieszczone:
  • wypełniony formularz ofertowy, pobrany ze strony szkoły, z zakładki przetargi https://cks.szczecin.pl/kategorie/przetargi/.
  • aktualny odpis KRS (nie starszy niż 3 miesiące) lub odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Oferta winna zostać podpisana przez uprawnioną osobę, tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę.
 7. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena (zaproponowana najwyższa wysokość czynszu najmu)
 8. Zaoferowana przez oferenta cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.
 10. Jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.
 11. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony 01.01.2024 – 31.12.2024.
 12. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacja o wyborze kontrahenta na najem powierzchni placu gruntowego na prowadzenie straganu na terenie działki 79/11 obr. Szczecin Dąbie należącej do CKS w roku 2024

Do dnia 27.12.2023 r. do godz. 15.00 do sekretariatu Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49 nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec braku ofert, postępowanie zostało zakończone.

Barbara Ostrowska
Izabela Lenarcik
Paweł Jaworski

Udostępnij wpis