Przetarg na najem powierzchni na ustawienie automatów samosprzedawczych w 2022 r.

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/067 z dnia 16 października 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.: Uchwała Rady Miasta Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.) Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Rydla 49 ogłasza przetarg na najem powierzchni znajdujących się na terenie szkoły z przeznaczeniem na ustawienie automatów samosprzedawczych w roku 2022.

LokalizacjaPowierzchniaMinimalna cenaDostępność godzinowa pomieszczenia
1. Powierzchnia korytarza na parterze budynku B, we wnęce przy schodach, z przeznaczeniem na ustawienie automatu samosprzedawczego.Do 1 m2270 złDostępność od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania placówki
2. Powierzchnia korytarza na parterze budynku B, we wnęce przy schodach, z przeznaczeniem na ustawienie automatu samosprzedawczego.Do 1 m2270 złDostępność od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania placówki
3. Powierzchnia korytarza na parterze budynku B, we wnęce przy schodach, z przeznaczeniem na ustawienie automatu samosprzedawczego.Do 1 m2270 złDostępność od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania placówki
4. Powierzchnia korytarza na parterze budynku E, we wnęce przy wyjściu na boiska, z przeznaczeniem na ustawienie automatu samosprzedawczego.Do 1 m2210 złDostępność od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania placówki
5. Powierzchnia korytarza na parterze budynku E, we wnęce przy wyjściu na boiska, z przeznaczeniem na ustawienie automatu samosprzedawczego.Do 1 m2210 złDostępność od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania placówki

Pomieszczenia wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania: energii, wody, parawanu śmietnikowego.

Warunki przetargu

Ofertę należy złożyć w formie papierowej, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem pomieszczeń użytkowych” w sekretariacie szkoły od poniedziałku 29.11.2021 r. w godz. 9.00 – 15.00 do poniedziałku do 06.12.2021 r. do godz. 10.00.

 1. Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji poprzez wywieszenie ich w siedzibie CKS oraz zamieszczenie na stronie internetowej w zakładce zamówienia publicznego https://cks.szczecin.pl/kategorie/przetargi/.
 2. Informacje dotyczące lokalizacji udzielają Paweł Jaworski i Barbara Ostrowska, nr telefonu 91 4629290.
 3. Lokalizację powierzchni do wynajęcia można obejrzeć w każdym dniu, po wcześniejszym uzgodnieniu godziny wizyty.
 4. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej wpływu na działanie szkoły.
 5. Do oferty winne być zamieszczone:
  1. wypełniony formularz ofertowy, pobrany ze strony szkoły, z zakładki przetargi https://cks.szczecin.pl/kategorie/przetargi/,
  1. aktualny odpis KRS (nie starszy niż 3 miesiące) lub odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Oferta winna zostać podpisana przez uprawnioną osobę, tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę.
 7. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena (zaproponowana najwyższa wysokość czynszu najmu) oraz planowany czas trwania najmu.
 8. Zaoferowana przez oferenta cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.
 10. Jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.
 11. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony określony.
 12. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacja o wyborze kontrahenta na najem powierzchni znajdujących się na terenie szkoły z przeznaczeniem na ustawienie automatów samosprzedawczych w roku 2022

Do dnia 06.12.2021 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49 złożono 5 kopert.

W dniu 06.12.2021 r. o godz. 10.00 komisja przetargowa przystąpiła do analizowania ofert.

W 5 kopertach znajdowało się 5 osobnych ofert.

Komisja stwierdziła:

 • ofert ważnych: 5,
 • ofert nieważnych: 0.

Przed przystąpieniem do otwierania ofert odczytano warunki, jakie muszą spełniać oferenci, by przystąpić do przetargu.

1. Oferta na najem powierzchni korytarza na parterze budynku B, we wnęce przy schodach, z przeznaczeniem na ustawienie automatu samosprzedawczego

Wpłynęły cztery oferty:

 1. Agaricus Szymon Wieczorek – zaproponowana miesięczna stawka czynszu: 307,50 zł brutto,
 2. Turbo F Angelika Flak – zaproponowana miesięczna stawka czynszu: 305 zł brutto,
 3. Impuls Group – zaproponowana miesięczna stawka czynszu: 351 zł brutto,
 4. Vemat Group – zaproponowana miesięczna stawka czynszu: 305 zł brutto.

Wybrano ofertę Impuls Group.

Uzasadnienie: zamawiający wybrał ofertę z wyższą stawką czynszu.

2. Oferta na najem powierzchni korytarza na parterze budynku B, we wnęce przy schodach, z przeznaczeniem na ustawienie automatu samosprzedawczego

Wpłynęły cztery oferty:

 1. Agaricus Szymon Wieczorek – zaproponowana miesięczna stawka czynszu: 307,50 zł brutto,
 2. Turbo F Angelika Flak – zaproponowana miesięczna stawka czynszu: 305 zł brutto,
 3. Impuls Group – zaproponowana miesięczna stawka czynszu: 351 zł brutto,
 4. Vemat Group – zaproponowana miesięczna stawka czynszu: 305 zł brutto.

Wybrano ofertę Impuls Group.

Uzasadnienie: zamawiający wybrał ofertę z wyższą stawką czynszu.

3. Oferta na najem powierzchni korytarza na parterze budynku B, we wnęce przy schodach, z przeznaczeniem na ustawienie automatu samosprzedawczego

Wpłynęły trzy oferty:

 1. Agaricus Szymon Wieczorek – zaproponowana miesięczna stawka czynszu: 307,50 zł brutto,
 2. Turbo F Angelika Flak – zaproponowana miesięczna stawka czynszu: 305 zł brutto,
 3. Vemat Group – zaproponowana miesięczna stawka czynszu: 305 zł brutto.

Wybrano ofertę Agaricus Szymon Wieczorek.

Uzasadnienie: zamawiający wybrał ofertę z wyższą stawką czynszu.

4. Powierzchnia korytarza na parterze budynku E, we wnęce przy wyjściu na boiska, z przeznaczeniem na ustawienie automatu samosprzedawczego

Wpłynęły cztery oferty:

 1. Agaricus Szymon Wieczorek – zaproponowana miesięczna stawka czynszu: 233,70 zł brutto,
 2. Turbo F Angelika Flak – zaproponowana miesięczna stawka czynszu: 220 zł brutto,
 3. Vemat Group – zaproponowana miesięczna stawka czynszu: 255 zł brutto,
 4. Malinowy Sklepik – zaproponowana miesięczna stawka czynszu: 260 zł brutto.

Wybrano ofertę Malinowy Sklepik.

Uzasadnienie: zamawiający wybrał ofertę z wyższą stawką czynszu.

5. Powierzchnia korytarza na parterze budynku E, we wnęce przy wyjściu na boiska, z przeznaczeniem na ustawienie automatu samosprzedawczego

Wpłynęły cztery oferty:

 1. Agaricus Szymon Wieczorek – zaproponowana miesięczna stawka czynszu: 233,70 zł brutto,
 2. Turbo F Angelika Flak – zaproponowana miesięczna stawka czynszu: 220 zł brutto,
 3. Vemat Group – zaproponowana miesięczna stawka czynszu: 255 zł brutto,
 4. Malinowy Sklepik – zaproponowana miesięczna stawka czynszu: 260 zł brutto.

Wybrano ofertę Malinowy Sklepik.

Uzasadnienie: zamawiający wybrał ofertę z wyższą stawką czynszu.

Ceny wywoławcze zostały osiągnięte.

Barbara Ostrowska
Izabela Lenarcik
Paweł Jaworski

Udostępnij wpis