Przetarg nieograniczony na najem pomieszczenia – sali do sztuk walki (01.02.2023 do 31.12.2024)

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/067 z dnia 16 października 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.: Uchwała Rady Miasta Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwały Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.)

Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Rydla 49 ogłasza przetarg nieograniczonego na wynajem pomieszczenia znajdującego się na terenie szkoły z przeznaczeniem na działalność sportowo-rekreacyjną (na czas określony od 01.02.2023 do 31.12.2024).

Rodzaj pomieszczeniaPowierzchniaMinimalna cena za godzinę lekcyjną bruttoDostępność godzinowa pomieszczenia (od poniedziałku do niedzieli)
Sala do sztuk walki143 m275 złPoniedziałek od godz. 16.30 do 21.30
Wtorek od godz. 16.30 do 21.30
Środa od godz. 16.30 do 21.30
Czwartek od godz. 16.30 do 21.30
Piątek od od godz. 16.30 do 21.30
Sobota od 08.00 do 18.00
Niedziela od 08.00 do 19.00

Wyżej wymieniona cena nie dotyczy okazjonalnych, jednodniowych wynajmów i najmów do jednego miesiąca.

Pomieszczenie wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania z sanitariatów, energii, wody.

Warunki przetargu:

Ofertę można złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku 16.01.2023 r. do piątku 20.01.2023 r. do godz. 14.30 wyłącznie na wypełnionym formularzu pobranym z zakładki https://cks.szczecin.pl/kategorie/przetargi/.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2023 r. o godz. 10.00 w pom. B008. Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji poprzez wywieszenie ich w siedzibie CKS oraz zamieszczenie na stronie internetowej w zakładce zamówienia publicznego: https://cks.szczecin.pl/kategorie/przetargi/.
 2. Informacje dotyczące możliwości funkcjonalnych pomieszczeń udziela Paweł Jaworski, kierownik obiektów sportowych i szkoły, nr telefonu 91 46 29 290, e-mail basen.cks@gmail.com lub cks@miasto.szczecin.pl.
 3. Pomieszczenie do wynajęcia można obejrzeć w każdym dniu po wcześniejszym uzgodnieniu godziny wizyty.
 4. Wynajem pomieszczenia może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej wpływu na działanie szkoły.
 5. Do oferty winne być załączone:
  1. podanie skierowane do dyrektora Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie z krótkim opisem rodzaju planowanej działalności, planowanym czasem trwania umowy, określeniem godzin oraz rodzaju pomieszczenia,
  2. aktualny odpis KRS (nie starszy niż 3 miesiące) lub odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub odpis z rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Prezydenta Miasta lub Burmistrza.
  3. kserokopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem (w przypadku osób fizycznych).
 6. Oferta winna zostać podpisana przez uprawnioną osobę, tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę.
 7. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena (zaproponowana najwyższa godzinowa wysokość czynszu najmu) oraz planowany czas trwania najmu.
 8. Zaoferowana przez oferenta cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.
 10. Jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.
 11. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony: 01.02.2023 – 31.12.2024.
 12. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Udostępnij wpis