Zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 29.01.2024

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2024/2025 w województwie zachodniopomorskim.

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych szkół na rok szkolny 2024/2025 na terenie województwa zachodniopomorskiego:

  1. do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i szkół branżowych I stopnia oraz klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
  2. na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
  3. do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów publicznych szkół do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z terminami, o których mowa w § 1.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Szczecinie i na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Wspierania Edukacji, Analiz i Strategii Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty
Jerzy Sołtysiak
/podpisano elektronicznie/

znak sprawy WWEAS.110.1.2024

Do pobrania

Udostępnij wpis