Wytyczne dotyczące rekrutacji do SSP nr 2

1. Warunki i zasady rekrutacji w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Szczecinie

Zasady rekrutacji:

Klasa sportowa nie jest objęta rejonizacją, czyli w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Szczecinie nie obowiązuje obwód szkolny.

 • Kandydaci do klasy pierwszej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia rekrutacji a datą jej zakończenia – zgodnie z aktualnym na dany rok zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin.
 • Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Prezydenta Miasta Szczecin.
 • Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
  • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
  • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu składają go w sekretariacie budynku Przedszkola Szmaragdowego.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
  • pobierają wniosek w sekretariacie przedszkola, po wypełnieniu i podpisaniu przez rodziców/prawnych opiekunów, składają go w sekretariacie budynku Przedszkola Szmaragdowego poprzez wrzucenie do przygotowanej w tym celu urny lub bezpośrednio w sekretariacie przedszkola.
 • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w Zarządzeniu nr 40/24 Prezydenta Miasta Szczecin oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • Wszyscy kandydaci do klasy sportowej muszą obowiązkowo wziąć udział w próbach sprawności fizycznej w terminach wyznaczonych przez szkołę na podstawie harmonogramu określonego przez Prezydenta Miasta Szczecin.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w gablocie szkoły przy wejściu do placówki.
 • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w sekretariacie Przedszkola Szmaragdowego oraz dostarczają dokument potwierdzający dobry stan zdrowia kandydata od lekarza POZ.
 • Komisja rekrutacyjna:
  • przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzic potwierdził wolę zapisu,
  • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w gablocie szkoły przy wejściu do placówki.

Warunki przyjęć kandydatów do klasy pierwszej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczecinie

Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub kserokopią karty sportowca, które należy dostarczyć w momencie potwierdzenia woli przez rodzica,
 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego (druk dostępny w sekretariacie Przedszkola Szmaragdowego przy CKS lub na stronie szkoły cks.szczecin.pl w zakładce Rekrutacja – SSP nr 2),
 • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale,
 • złożyli deklarację lekcji religii lub etyki (druki w sekretariacie Przedszkola Szmaragdowego lub na stronie szkoły cks.szczecin.pl w zakładce Rekrutacja – SSP nr 2),
 • do wymaganych dokumentów dołączyli 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • załączyli informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wyżej wymienione warunki niż liczba wolnych miejsc w klasie, przeprowadza się odpowiednio dodatkowy etap rekrutacji, w których brane są pod uwagę

 • na I etapie wyniki próby sprawności fizycznej.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników

 • na II etapie kryteria, o których mowa w art.131 ust.2 ustawy Prawo oświatowe:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2. Regulamin rekrutacji do klas sportowych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Szczecinie

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 3. Zarządzenie Nr 40/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym.

II. Zasady ogólne

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria i ich wartości punktowe:
  1. Przynajmniej jedno z rodzeństwa kandydata do klasy pierwszej uczęszcza już do szkoły podstawowej, do której ubiega się o przyjęcie – 20 pkt.
  2. Kandydat do klasy pierwszej uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której ubiega się o przyjęcie – 10 pkt.
  3. Przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata do klasy pierwszej pracuje w obwodzie szkoły podstawowej, do której ubiega się o przyjęcie – 5 pkt.
   Uwaga: W celu wykazania spełnienia kryterium 3c potwierdzającego wykonywanie pracy w obwodzie szkoły, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie od pracodawcy o miejscu świadczenia pracy lub zaświadczenie od zleceniodawcy o miejscu wykonywania umowy zlecenia/umowy o dzieło lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  4. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata do klasy pierwszej zamieszkują wraz z dzieckiem w Gminie Miasto Szczecin – 1 pkt.
   Uwaga: W celu wykazania spełnienia kryterium 3d rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Miasto Szczecin.
  5. Testy sprawnościowe (warunki określone w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 3/2024 Dyrektora Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie).

3. Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klas pływackich na rok szkolny 2024/2025

Próba sprawności fizycznej przeprowadzona zostanie na terenie obiektów sportowych Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Rydla 49 przez członków komisji wskazanych przez Dyrektora szkoły.

Termin próby został wyznaczony na 09.03.2024 r. o godz. 09:00, zgodnie z Zarządzeniem nr 40/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych.

O przyjęciu do pierwszej klasy sportowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych przez kandydata podczas prób. Próby sprawności fizycznej będą odbywały się na basenie. Kandydat musi być przygotowany do prób na basenie (strój na basen, klapki, czepek).

Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 pkt na podstawie następujących kryteriów:

 • Skok do wody (0-5 pkt).
 • Zanurzenie głowy do wody (0-5 pkt).
 • Wydmuchanie powietrza do wody (0-5 pkt).
 • Leżenie na plecach (0-5 pkt).
 • Leżenie na brzuchu (0-5 pkt).
 • Praca NN na plecach (0-10 pkt).
 • Praca NN na brzuchu (0-10 pkt).
 • Wyłowienie przedmiotu z dna basenu – głębokość wody 90 cm (0-5 pkt).

4. Odwołanie od odmowy przyjęcia kandydata do SSP2 w Szczecinie

Prawo oświatowe art. 158 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

 1. Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do SSP nr 2 w Szczecinie, w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora placówki służy skarga do sądu administracyjnego.
Udostępnij wpis