Przetarg nieograniczony na najem torów pływackich na basenie CKS (01.09.2023 – 30.06.2026)

1. Informacje ogólne

 • Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, ul. Rydla 49 ogłasza przetarg nieograniczony na najem torów pływackich na basenie w siedzibie szkoły.
 • Przetarg ogłoszony został na podstawie § 4 ust. 1 i 2 Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.).

2. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest najem torów pływackich w terminie od 01.09.2023 do 30.06.2026 z przeznaczeniem na:

 • naukę i doskonalenia pływania – z przetargu wyłączone są podmioty prowadzące naukę i doskonalenie pływania z udziałem automatów oddechowych, skafandrów mokrych i suchych oraz butli do nurkowania;
 • rekreację ruchową w wodzie w formie aerobiku – z przetargu wyłączone są podmioty prowadzące rekreację ruchową w wodzie z użyciem w basenie maszyn i trenażerów.

Warianty najmu:

 • Cały basen (6 torów) o wymiarach 25 m x 13,5 m.
 • Pół basenu (3 tory regulowane) o wymiarach 25 m x 6,75 m.
 • Pół basenu (3 tory o stałej głębokości) o wymiarach 25 m x 6,75 m.

Dostępne godziny najmu:

 1. W poniedziałki w godzinach:
  • 20.00 – 20.45 w wariancie pół basenu o stałej głębokości.
 2. We wtorki w godzinach:
  • 20.00 – 20.45 w wariancie pół basenu o stałej głębokości.
 3. W czwartki w godzinach:
  • 20.00 – 20.45 w wariancie cały basen lub pół basenu o głębokości regulowanej lub stałej.
 4. W piątki w godzinach:
  • 20.00 – 20.45 w wariancie pół basenu o stałej głębokości.
 5. W niedziele w godzinach
  • 09.00 – 09.45 w wariancie cały basen lub pół basenu o głębokości regulowanej lub stałej,
  • 13.00 – 13.45 w wariancie pół basenu o stałej głębokości.

Ustanawia się maksymalną liczbę osób na:

 • 60 osób korzystających z basenu w wariancie najmu cały basen, dla nauki i doskonalenia pływania,
 • 30 osób korzystających z basenu w wariancie najmu pół basenu tory regulowane, dla nauki i doskonalenia pływania,
 • 40 osób korzystających z basenu w wariancie pół basenu tory regulowane, dla rekreacji ruchowej w wodzie w formie aerobiku,
 • 30 osób korzystających z basenu w wariancie najmu pół basenu tory o stałej głębokości, dla nauki i doskonalenia pływania.

3. Cena wywoławcza czynszu

Cena wywoławcza z tytułu najmu całego basenu (6 torów) pływackiego wynosi 731,71 zł netto za 45 minut użytkowania.

Cena wywoławcza z tytułu najmu połowy basenu (3 tory – część ruchoma dna) pływackiego wynosi 406,51 zł netto za 45 minut użytkowania.

Cena wywoławcza z tytułu najmu połowy basenu (3 tory – część stała dna) pływackiego wynosi 406,51 zł netto za 45 minut użytkowania.

Do cen będzie doliczany podatek VAT według obowiązującej stawki.

4. Warunki przetargu

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia), w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, z napisem: „Przetarg na najem torów pływackich na basenie CKS”. Oferta pod rygorem odrzucenia, musi zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia, wskazane na formularzu ofertowym.

Do formularza ofertowego należy dołączyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
  Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odrzucenia tych ofert, które nie będą posiadały aktualnego odpisu z właściwego rejestru poświadczającego prowadzenie działalności gospodarczej lub w odpisie z rejestru działalność będzie prowadzona działalność będzie wykazana jako zawieszona.

Dokumenty oferty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 • Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
 • Oferta niekompletna nie będzie mogła być uzupełniona lub zmieniona po terminie składania ofert.

Kryterium wyboru oferenta:

 • najwyższa zaproponowana kwota stawki czynszowej.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 • Oferty należy składać w sekretariacie CKS w Szczecinie do dnia 19.05.2023 do godziny 12.00.
 • Oferty zostaną otwarte w dniu 19.05.2023 r. o godzinie 13.00 w pomieszczeniu szkoły o numerze B107.

6. Zasady przetargu

 • Przetarg nieograniczony prowadzi z upoważnienia organizatora przetargu Komisja Przetargowa.
 • Komisja Przetargowa w ocenie ofert kieruje się zaoferowaną ceną netto czynszu za 45 minut najmu.
 • Zaoferowana cena netto oferty nie może być niższa niż cena wywoławcza, określona w pkt. 3 ogłoszenia.
 • Strony zawrą umowę na okres od 01.09.2023 do 30.06.2026 na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia ofertowego.
 • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także – przed terminem składania ofert – modyfikacji treści materiałów przetargowych.
 • Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
 • Odrzuceniu podlegają oferty złożone przez oferentów, którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Szkoły z tytułu realizacji wcześniejszych umów najmu, według stanu na dzień 30.04.2023 r.
 • Komisja Przetargowa wezwie Oferentów do złożenia ofert dodatkowych w określonym przez siebie terminie, w przypadku gdy taką samą stawkę netto czynszu najmu za 45 minut będzie zawierała więcej niż jedna oferta dla danej godziny udostępnienia basenu, a pozostałe terminy najmu będą niedostępne. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaproponować stawki niższej niż zaoferowana w złożonych ofertach.

7. Zamieszczenie ogłoszenia

 1. Strona www: https://cks.szczecin.pl/kategorie/przetargi/.
 2. Siedziba szkoły – gablota ogłoszeń przy wejściu głównym.
 3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Paweł Jaworski – kierownik obiektów sportowych i szkoły; tel.: 91 46 29 290, e-mail: basen.cks@gmail.com.
Udostępnij wpis