Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę żywności do CKS w 2023 r.

Nasz znak: SS.242.1.2022

Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę żywności zgodnie z grupą wg załączników na poszczególny asortyment dla Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. L. Rydla 49 w Szczecinie.

Zapraszam do złożenia oferty na ww. zadanie. Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami) z uwagi na treść art. 2 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy oraz na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2 w związku z § 13 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 657/20 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin.

1. Przedmiot i zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa żywności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty… (Dz.U.2016.1154 z dnia 2016.08.01) dla Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. L. Rydla 49 w Szczecinie zgodnie z grupą wg załączników na poszczególny asortyment.

2. Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Wymagane przez Zamawiającego terminy wykonania przedmiotu zamówienia:

 1. termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia określa data zawarcia umowy, nie wcześniej niż 02/01/2023
 2. termin zakończenia przedmiotu umowy do 31.12.2023 r.
 1. Sposób obliczenia ceny oferty:
  Cena ofertowa ma obejmować wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Oferta winna zawierać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Termin złożenia oferty: do dnia 15.12.2022 r. do godziny 10:00.
 3. Forma i sposób złożenia oferty:
  1. ofertę proszę złożyć na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia wraz z załączeniem wypełnionych kalkulacji cenowych z grupami asortymentowymi z podaniem cen jednostkowych netto i brutto w zł,
  2. sposób złożenia oferty (do wyboru):
   • pocztą na adres: Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. L. Rydla 49, 70-783 Szczecin
   • przesłanie pocztą elektroniczną na adres: kuchnia.cks@gmail.com.
 4. Wybór oferty najkorzystniejszej:
  W przedmiotowym zamówieniu jedynym kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena.
  Zaproponowany asortyment musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
 5. Inne uwagi:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn jak również do wprowadzenia zmian w treści zapytania ofertowego. W takim przypadku nie przysługuje Wykonawcy jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
  2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  3. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego w sprawach związanych z niniejszym zaproszeniem jest:
   • Iwona Szwala Centrum Kształcenia Sportowego, tel. 91 46 29 290 wewn. 46, e-mail: kuchnia.cks@gmail.com.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

2. Załącznik nr 2 – formularz oferty

3. Załącznik nr 3 – wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

Udostępnij wpis