Rekrutacja do przedszkola – informator dla rodziców

Szanowni rodzice,

od dnia 01 marca 2022 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową nabor.pcss.pl/szczecin.

Niniejsza rekrutacja nie obejmuje przedszkoli i placówek niepublicznych.

1. Ważne daty

 • W dniach 22 lutego – 28 lutego 2022 r. – składanie przez Rodziców dzieci już przyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole;
 • W dniach 01 marca – 18 marca 2022 r. – składanie przez Rodziców wniosków do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, wraz z wymaganymi dokumentami/ dotyczy dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 nie uczęszczają do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach;
 • Dnia 15 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • W dniach 19 – 22 kwietnia 2022 r. – potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu;
 • Dnia 25 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu, w siedzibie placówki, lub będzie dostępna dla kandydata na stronie Naboru na jego indywidualnym koncie.

2. Kto może ubiegać się o miejsce w przedszkolu?

 • W rekrutacji mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2016 – 2019 tj. w wieku 3 – 6 lat.
 • W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach do przedszkola może zostać przyjęte również dziecko, które w dniu 1 września 2022 r. będzie miało ukończone 2,5 roku (urodzone w okresie styczeń – luty 2020 r.).
 • W rekrutacji mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci zamieszkałe wraz z rodzicami w Gminie Miasto Szczecin, które w roku szkolnym 2021/2022 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub chcą zmienić placówkę.

Dzieci 3- – 5-letnie (rok urodzenia 2019 – 2017)

Z dniem 1 września 2022 r. na wniosek rodziców edukację przedszkolną mogą rozpocząć dzieci trzy-, cztero- i pięcioletnie (rok urodzenia 2019, 2018, 2017).

Zgodnie z powyższym dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w:

 1. przedszkolu,
 2. oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Możecie Państwo wybrać z listy trzy preferowane placówki.

Na pierwszym miejscu proszę wpisać tę placówkę, na której najbardziej Państwu zależy.

Dzieci 6-letnie (rok urodzenia 2016)

W roku szkolnym 2022/2023 dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w:

 1. oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub
 2. przedszkolu.

Można wybrać nie więcej niż trzy placówki.

Na pierwszym miejscu proszę wpisać tę placówkę, na której najbardziej Państwu zależy.

W jakim przypadku dziecko 6-letnie może rozpocząć edukację w klasie pierwszej?

Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli:

 • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej (opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej nie jest wymagana), albo
 • nie korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, ale posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dziecko 6-letnie, które zostanie wcześniej przyjęte do pierwszej klasy szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

3. Kryteria rekrutacji

Pierwszy etap rekrutacji

Kryteria ustawowe

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych wraz z rodzicami na obszarze Gminy Miasto Szczecin.

W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących gminę Szczecin) niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata*,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 40 punktów.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082):

*wielodzietność rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo Oświatowe);

**samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 43 ustawy Prawo Oświatowe).

Potwierdzanie kryteriów ustawowych

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

 1. oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka wraz z rodzicami w Gminie Miasto Szczecin (wzór oświadczenia nr 6),
 2. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór oświadczenia nr 7),
 3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • niepełnosprawność kandydata – dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium niepełnosprawności kandydata jest wyłącznie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną ze względu na niepełnosprawność,
  • niepełnosprawność rodzica lub rodzeństwa – dokumentem potwierdzającym spełnianie przez kandydata kryterium niepełnosprawności jest orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • UWAGA! Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dziecka nie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność dziecka na I etapie rekrutacji do przedszkola,
 4. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia nr 8),
 5. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Uwaga: przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma prawo weryfikacji informacji zawartych w oświadczeniach a wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Kryteria 3. i 5. potwierdza się za pomocą dokumentów składanych w postaci (do wyboru):

 1. oryginału,
 2. notarialnie poświadczonej kopii,
 3. urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu,
 4. kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego dodatkowo są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Drugi etap rekrutacji

Kryteria organu prowadzącego

wskazane w uchwale nr XXVIII/724/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r. zmienionej uchwałą nr XXXV/997/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

 1. preferencje za wybór przedszkola:
  1. za I preferencję – 6 pkt;
  2. za II preferencję – 3 pkt;
  3. za III preferencję – 1 pkt,
 2. dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo, uczących się w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane przez jednego pracującego/uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego opiekuna – 10 pkt,
 3. dziecko zamieszkałe w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej oraz dziecko zamieszkałe na Osiedlu, w którym nie ma w pobliżu przedszkola, a stara się o miejsce w najbliższym miejsca zamieszkania przedszkolu lub dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo/uczy się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej – 4 pkt,
 4. dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu, szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego wskazanej we wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego – 6 pkt,
 5. dziecko rodziców zamieszkujących w Gminie Miasto Szczecin i rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie – 8 pkt,
 6. dziecko, które odbyło obowiązkowe szczepienia lub posiada długotrwałe odroczenie ich wykonania określone w rozporządzeniu Ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 753 ze zm.) – 5 pkt.

Za wszystkie kryteria dodatkowe można uzyskać maksymalnie 39 punktów.

Potwierdzenie kryteriów określonych przez organ prowadzący

 1. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu lub uczeniu się w trybie dziennym (wzór oświadczenia nr 1),
 2. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o rozpoczęciu lub kontynuacji przez jego rodzeństwo edukacji w publicznym przedszkolu , publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego wskazanej we wniosku o przyjęcie (wzór oświadczenia nr 2),
 3. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o wykonywaniu pracy zawodowej/uczeniu się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej (wzór oświadczenia nr 3),
 4. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Szczecin i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie (wzór oświadczenia nr 4).
 5. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o odbyciu przez niego obowiązkowych szczepień lub o ich długotrwałym odroczeniu (wzór oświadczenia nr 5).

4. Weryfikacja oświadczeń

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
 • może zwrócić się do Prezydenta Miasta Szczecin o potwierdzenie tych okoliczności,
 • w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Prezydent Miasta korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje,
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzonego przez Prezydenta Miasta,
 • do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z 2021 r. poz. 1162 oraz z 2022 r. poz. 1981, poz. 2270).

5. Uwagi

 1. Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 2. Wniosek dostępny będzie do wypełnienia na stronie Naboru. Rodzic wypełniając wniosek w systemie Nabór uzyska indywidualny login oraz hasło, za pomocą których po zalogowaniu będzie miał dostęp do swojego konta z dowolnego komputera podłączonego do Internetu.
 3. Formularz zgłoszenia można wypełniać wielokrotnie. Ważna jest ta wersja, która zostanie wydrukowana, podpisana i zaniesiona do placówki pierwszej preferencji.
 4. Wniosek po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i zanieść do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole lub szkołę pierwszego wyboru, są również dostępne dla pozostałych dwóch placówek wskazanych we wniosku.
 5. Jeżeli wniosek po elektronicznym zatwierdzeniu nie zostanie wydrukowany i złożony w przedszkolu to jest nieważny, a dziecko nie bierze udziału w rekrutacji.
 6. Można złożyć tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane placówki (nie więcej niż 3).
 7. Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednej placówki.
 8. Wniosek można również otrzymać w wersji papierowej, w wybranej placówce, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru.
 9. W karcie zgłoszenia nie wpisuje się przedszkoli i szkół podstawowych, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji (np. niepubliczne).
 10. W przypadku niezłożenia w formie papierowej dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do żadnej placówki.

Informacja dla rodziców prowadzących działalność gospodarczą

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, w celu udokumentowania zatrudnienia, mogą przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który można pobrać ze strony internetowej ceidg.gov.pl

Na ww. stronie za pomocą wyszukiwarki „wyszukiwanie wpisów” należy wyszukać i wydrukować zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a następnie dołączyć je do wniosku.

6. Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego

 1. Proszę otworzyć stronę www: nabor.pcss.pl/szczecin,
 2. wejść w zakładkę „Przedszkole”,
 3. bez konieczności logowania stworzyć listę preferencji placówek,
 4. wypełnić pozostałe pola formularza,
 5. proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać (podpis obojga rodziców/prawnych opiekunów), dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i określonych przez organ prowadzący,
 6. po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną zostanie wygenerowany indywidualny login oraz hasło, dzięki którym będzie można sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole,
 7. proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru. Placówka drugiego i trzeciego wyboru otrzymuje zgłoszenie w formie elektronicznej.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 zawiera następujące dane:

 • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • imiona i nazwiska rodziców kandydata,
 • adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
 • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka,
 • wskazanie kolejności wybranych przedszkoli, albo szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

7. Wzory oświadczeń

Oświadczenia do kryteriów określonych przez organ prowadzący

 • Oświadczenie 1. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu/uczeniu się w trybie dziennym.
 • Oświadczenie 2. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o rozpoczęciu lub kontynuacji przez jego rodzeństwo edukacji w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego wskazanej we wniosku o przyjęcie.
 • Oświadczenie 3. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o wykonywaniu pracy zawodowej/uczeniu się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej.***
 • Oświadczenie 4. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zamieszkiwaniu w Gminie Miasto Szczecin i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Szczecinie.
 • Oświadczenie 5. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o odbyciu przez niego obowiązkowych szczepień lub o ich długotrwałym odroczeniu.

***Pobliże przedszkola/szkoły podstawowej oznacza granice obwodu szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole publiczne lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

Granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin określa uchwała nr IV/89/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 r. zmieniona uchwałą nr XIV/476/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50071.asp?soid=24A6CFD36075472AB338EBC6447CD697

Oświadczenia do kryteriów ustawowych

 • Oświadczenie 6. Oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka wraz z rodzicami w Gminie Miasto Szczecin.
 • Oświadczenie 7. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Oświadczenie 8. Oświadczenie potwierdzające samotne wychowywanie dziecka.

Do pobrania

Udostępnij wpis